Pinciná

V rokoch 1981 - 83 odkryli v obci Pinciná pri výskume vedenom V. Furmánkom z AV SAV a Ivetou Tóthovou z Novohradského múzea v Lučenci románsky kostolík z prelomu 12. a 13. storočia.

Objav stavby priniesli výskumné práce na vyvýšenine v poli na ľavom brehu Ipľa. Pred začatím prác bola považovaná za mohylu z doby bronzovej. Archeológovia tu odkryli neveľký jednoloďový kostolík s polkruhovou apsidou a neskoršie dostavanou severnou sakristiou, spolu s priľahlým cintorínom, na ktorom odkryli 228 hrobov.

Apsida a loď stavby stavby s rozmermi 10,4 x 8 m boli postavené z tehál, mladšia sakristia z lomového kameňa. Pri výskume boli odkryté základy lode z tehál zachované miestami do výšky 50 až 80 cm. Apsida s vonkajším polomerom 3,2 m sa našla len v podobe negatívneho odtlačku základov.

Kostolík zasvätený zrejme Všetkým svätým zanikol najneskôr v 15. storočí, keďže hroby z tohto obdobia sa už nachádzajú aj v interiéri, pričom však stále ešte rešpektujú jeho pôdorys. Pochovávalo sa tu však až do polovice 17. storočia.

Vzhľadom na dobrý stav odkrytých základov kostolíka sa objavila myšienka na ich prezentáciu. Jej projekt vypracoval začiatkom roku 1988 architekt T. Korponai a rátal s vyznačením pôdorysu stavby a upravením okolitého areálu s chodníkmi, lavičkami i vysadením stromov.

S prácami sa i začalo, zasiahli do nich však udalosti v roku 1989 a následné reštitúcie. Zostali tak nedokončené v podobe nedomurovaného pôdorysu a celý areál v nasledujúcich rokoch zarástol vegetáciou. Zo súčasného hľadiska pôvodný projekt prezentácie už nevyhovuje a ďalším prácam by mal zrejme predchádzať i revízny výskum. Čiastočné úpravy areálu v podobe odstránenia kríkov boli vykonané v nedávnom období. Kostolík by si jednoznačne zaslúžil dôstojnejšiu prezentáciu, čoho si je súčasné vedenie obce vedomé.

Objav románskej stavby v Pincinej znamenal dôležitý prelom vo vnímaní tehlovej sakrálnej architektúry na našom území v tomto období. Išlo o prvý dôkaz použitia tohto materiálu pri stavbe kostolíka na území Novohradu v tak skorom období a súčasne dôkaz, že tehly sa u nás v románskom období používali vo väčšej miere, ako sa dovtedy predpokladalo.

Z hľadiska turistického ruchu je zaujímavá aj poloha lokality v trojuholníku medzi dvoma vodnými tokmi - riekou Ipeľ a potokom, ktorý sa do nej vlieva z ľavej strany. Prístupová trasa k lokalite by mala viesť z hlavnej cesty Lučenec - Rimavská Sobota po hrádzi Ipľa.

GPS: 48.356766843, 19.761390493

Zdroje:
- Hrašková, E.: Prezentácia archeologických lokalít v Kyjaticiach a Pincinej. In: Monumentorum Tutela č. 14, str. 133 - 140.
- Hrašková, E.: Aktualizačný list Národnej kultúrnej pamiatky. KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Lučenec, február 2004.
- Botoš, A.: Stredoveké kostoly v Novohrade. Dostupné na stránke http://neogradiensis.eu/index.php?option=com_con....

esteban

Za ochotu a pomoc ďakujeme pani starostke V. Votoupalovej a pani A. Moravčíkovej z KPÚ BB, pracovisko Lučenec