Veľké Turovce-Stredné Turovce

Hneď dvakrát sa stratil stredoveký kostolík v Stredných Turovciach. Vďaka archeologickému výskumu v roku 2019 sa však podarilo jednu stredovekú stavbu predsa len nájsť.

Až donedávna sa stratený kostolík zasvätený sv. Martinovi viazal k roku 1938. Pri povodni spôsobenej riečkou Krupinica sa vtedy staticky narušená loď zrútila a stáť zostalo iba presbytérium s južnou sakristiou, ktoré neskôr prestavali na kaplnku.

Stavba bola v tom čase datovaná do neskororománskeho obdobia s dobou vzniku okolo roku 1260. Zaradenie do tohto obdobia sa opieralo okrem iného aj o štrbinové okná presbytéria (zachované východné a zamurované a krovom južnej sakristie zakryté južné).

Toto datovanie sa udržalo až do roku 2018, kedy bol mladší, renesančný pôvod zachovaných častí kostola identifikovaný pri reštaurátorskom výskume Petra Koreňa (aj vďaka oknám; nemajú polkruhový ale segmentový záklenok). Následne bol potvrdený historicko-architektonickým výskumom, ktorý realizovali Michaela a Tomáš Haviarovci. Neskororománsky kostolík sa tak stratil druhý krát a teraz už úplne.

V roku 2019 však archeológovia Pamiatkového úradu SR odkryli pod renesančnými základmi Kostola sv. Martina v Stredných Turovciach základové murivo staršej gotickej sakrálnej stavby. Výskum sa realizoval s cieľom overenia výsledkov georadarového prieskumu realizovaného v marci 2017 Jánom Tirpákom a Pavlom Paterkom. V priestore kvadratického presbytéria (renesančného) sa objavili základy staršej svätyne polygonálneho pôdorysu z čias gotiky, ako aj základy pôvodnej renesančnej sakristie, ktorá sa nachádzala na severnej strane.

Výrazné zemné úpravy predchádzajúce vznik gotickej stavby naznačujú, že vo forme vybraných negatívnych základov nie je možné úplne vylúčiť ani románsku predlohu. Prvotnou stavbou mohol byť jednoloďový gotický chrám s polygonálnym presbytériom, ktorý bol zrejme v období tureckých nepokojov zničený. V období renesancie s využitím starých základov bol nahradený novým kostolom s väčšou kvadratickou svätyňou, ktorá je dodnes zachovaná.

GPS: 48.110221503, 18.943862915

Zdroje:
- https://www.leviceonline.sk/spravy/spolocnost/ostatne-zo-spolocnosti/524...
- Kotruszová, V.: Veľké Turovce, Kostol rímskokatolícky sv. Martina z Tours. Zásady pamiatkovej starostlivosti. PÚ Bratislava, regionálne stredisko Nitra, jún 2000.
- Csáky, K.: Isten házai és szolgái. Az Ipoly mente egyházi műemlékei és jeles személyiségei. Lilium Aurum, Dunajská Streda, 1993.
- Pížl, F. a kol. (zost.): Pamiatky Západoslovenského kraja v štátnych zoznamoch. Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a štátnej ochrany prírody v Bratislave, Vydavateľstvo Šport, 1963.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5F63).

Za pomoc a informácie ďakujeme Pavlovi Paterkovi, Petrovi Koreňovi a Michaele Haviarovej.
 

 

Pôvodný text profilu kostolíka

Až do roku 1938 stál v dedinke Stredné Turovce, dnes časti obce Veľké Turovce, neskororománsky kostolík sv. Martina biskupa. Dnes sa už nevyužíva.

Kostolík postavili niekedy okolo roku 1260 ako jednoloďovú stavbu s kvadratickým presbytériom, pričom nie je jasné, či mal aj vežu a emporu. Počas tureckých vojen bola zrejme stavba poškodená, čo si vyžiadalo následnú barokovú obnovu. V tejto etape bola k južnej stene presbytéria pristavaná sakristia a pred južný vstup do lode pribudla murovaná predsieň. Úpravou prešli aj okná.

V 19. storočí došlo k preloženiu toku riečky Krupinica do blízkosti kostola, čo sa v nasledujúcom období podpísalo pod narušenie statiky lode. Osudným sa napokon stala veľká povodeň v roku 1938, kedy sa loď stojaca na podmytom podloží zrútila.

Zvyšok stavby bol premenený na kaplnku, ktorá naďalej slúžila veriacim. Úpravy zahŕňali zamurovanie víťazného oblúka, pričom bol vytvorený nový vstup a dve okná nad ním. Opravovaná bola v roku 1965, už v roku 1968 sa však prestala využívať, keďže v obci prestavali na modlitebňu rodinný dom. Krupinica ohrozovala aj túto kaplnku a až v roku 1993 bol jej breh na tomto mieste stabilizovaný.

Z románskej stavby sa dodnes zachovalo kvadratické presbytérium zaklenuté krížovou klenbou. Vo východnej stene svätyne sa nachádza pôvodné štrbinové okno, ďalšie, zo strany svätyne zamurované, je v južnej stene. V západnej stene kaplnky je jasne badateľný zamurovaný víťazný oblúk. V juhozápadnom rohu svätyne je do steny zamurovaná poškodená románska kamenná krstiteľnica v podobe menšej polguľovej kupy na pomerne vysokej valcovej nohe s prstencom v jej dolnej časti. Na stenách v interiéri sa možno ukrývajú stredoveké fresky. 

Pozostatok kostolíka patrí pod rímskokatolícku farnosť v Horných Turovciach a je pamiatkovo chránený. Objekt je v dosť zlom stave s nevhodným zastrešením, prasklinami v múroch a čiastočne opadanou fasádou. Priestor po zničenej lodi je stále voľný, čo dáva možnosť odkryť jej základy, prípadne aspoň na povrchu vyznačiť pôdorys lode. V roku 2000 boli vypracované zásady pamiatkovej obnovy.

GPS: 48.110221503, 18.943862915

Zdroje:
- Kotruszová, V.: Veľké Turovce, Kostol rímskokatolícky sv. Martina z Tours. Zásady pamiatkovej starostlivosti. PÚ Bratislava, regionálne stredisko Nitra, jún 2000.
- Csáky, K.: Isten házai és szolgái. Az Ipoly mente egyházi műemlékei és jeles személyiségei. Lilium Aurum, Dunajská Streda, 1993.
- Pížl, F. a kol. (zost.): Pamiatky Západoslovenského kraja v štátnych zoznamoch. Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a štátnej ochrany prírody v Bratislave, Vydavateľstvo Šport, 1963.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5F63).

esteban

Za pomoc a podklady ďakujeme pani Vladimíre Kotruszovej,  pani Marte Bendíkovej z Hontianskeho múzea a galérie Ľudovíta Simonyiho v Šahách a pánovi Norbertovi Molnosimu.