Svodín

V obci Svodín, časť Maďarský Svodín, stával románsky Kostol sv. Michala z prvej polovice 13. storočia v polohe zvanej "Kis templom".

Mal podobu jednoloďovej stavby so západným dvojvežovým priečelím a emporou. Dvojvežové priečelie bolo podobné tomu v Holiciach. Celkovo bola dlhá 25 metrov, pričom vnútorné rozmery lode boli 15,5 m x 7,5 m a svätyne 6,5 m x 6 m. Podľa výsledkov archeologického výskumu bol interiér vyzdobený nástennými maľbami.

Prvá písomná zmienka o chráme je z roku 1291, keď sa jeho farár sťažoval, že v severnej časti obce sa usadili nemeckí hostia a postavili si tam pre seba drevenú kaplnku. Ostrihomský arcibiskup sa v tomto spore postavil na stranu Nemcov a dovolil im dokonca postaviť si vlastný murovaný kostol.

Začiatkom 17. storočia sa kostol stal základom protitureckej pevnosti, ktorej posádku tvorilo 150 pešiakov a sto jazdcov. Premena na pevnosť kostolík výrazne poznačila. Pôvodná polkruhová apsida bola zbúraná a nahradila ju nová bašta. Ďalšiu, určenú pre delo, postavili pred kostolom (dnes sa na jej mieste nachádza socha anjela). Okolo kostola bola vyhĺbená priekopa a postavený val s palisádou.

Po vytlačení tureckých vojsk z územia Slovenska koncom 17. storočia sa kostol naplno vrátil k prvotnej náboženskej funkcii. Západnú delovú baštu zbúrali, východnú baštu premenili na polygonálne presbytérium a zlikvidovali aj opevnenie okolo stavby. Stalo sa tak pred rokom 1701, keď kanonická vizitácia z uvedeného roka už opisuje živý kostol a jeho trocha improvizované vybavenie. Spomínajú sa aj dve veže chrámu a skutočnosť, že oba zvony sú zavesené len v jednej z nich. 

Koncom 18. storočia však funkciu farského kostola pre obce Maďarský Svodín a Nemecký Svodín prevzal nový Kostol Panny Márie, postavený v rokoch 1792 – 1799 na pomedzí oboch obcí. Odvtedy niesol Kostol sv. Michala meno "Kis templom" (Malý kostol).

Na prelome 19. a 20. storočia prešiel kostol opravou, pri ktorej však prišiel o viaceré, zrejme ešte stredoveké časti vnútorného vybavenia. Ešte začiatkom 40. rokov minulého storočia sa miestny farár pokúsil oživiť kostol pravidelnými nedeľnými sv. omšami, nestretol sa však s dostatočnou odozvou u veriacich.

Počas bojov druhej svetovej vojny bol kostolík viackrát zasiahnutý a v stredu 28. marca 1945 kostolné veže vyhodili do vzduchu ustupujúce nemecké jednotky. Okrem dvojvežia bola zničená aj loď. Ešte niekoľko rokov na mieste stála svätyňa kostola, ale i tá napokon zanikla. Materiál z kostola bol použitý aj pri budovaní autobusovej zastávky.

V rokoch 1995 - 2000 sa tu z iniciatívy obce uskutočnil podrobný archeologický prieskum. V tej dobe bol z kostola viditeľný nad zemou ešte úsek muriva južnej steny lode. Výsledky výskumu a nálezy sú dnes prezentované aj v archeologickom múzeu priamo v obci (ide o vysunuté pracovisko Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch). Jeho súčasťou je aj maketa areálu s Kostolom sv. Michala v podobe zo 17. storočia.

Archeologický výskum priniesol viacero zaujímavých objavov. Juhovýchodne od presbytéria boli objavené zvyšky základov severného múra kostnice. Je možné, že pôvodne išlo o románsky kostolík z 11. - 12. storočia, ktorý bol vo funkcii farského kostola nahradený v 13. storočí väčším dvojvežovým Kostolom sv. Michala. Nezvyčajným nálezom boli aj kostené slnečné hodinky (rozmery 5 cm x 3,7 cm), ktoré sa našli v zásobnicovej jame.

Priamo na mieste zaniknutej stavby bol pamiatkovo prezentovaný jej pôdorys aj s jednoduchým oltárom pri zvýšenom východnom múre svätyne. 

V rokoch 2000 - 2001 sa archeologický výskum uskutočnil aj v časti Nemecký Svodín a jeho výsledkom bolo odkrytie základov románskeho kostolíka Panny Márie z 13. storočia, ktorý bol zničený ešte počas tureckých vojen a o jeho polohe sa zachovala len ústna tradícia. Najvzácnejším nálezom je 14 cm vysoký románsky bronzový korpus - telo ukrižovaného Krista, ktoré bolo súčasťou procesného kríža.

GPS: 47.907277462, 18.498283625

Zdroje
- Drenko, Z.:
Dva zaniknuté kostoly vo Svodíne (archeologický výskum). In Design s.r.o 2005, miesto vydania neuvedené.
Gábris, J. - Vas, G.: Náboženské dejiny Svodína. Szőgyén vallástörténelme. Svodín 2000.
- Pavúk, J.: Dve nové expozície vo Svodíne. In: Pamiatky a múzeá, roč. 2007, č. 3, str. 52 - 53.
- Szénássy, A.: Lexikon románskych kostolov na Slovensku. I. zväzok, kraj Nitra. Vydavateľstvo KT, Komárno 2005.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5L60).
- Podolinský, Š. - Podolinská, A.: Kostoly a ich pohnuté osudy. Dajama, Bratislava 2022.
- www.svodin.sk

esteban
2. 1. 2009, upravené 20. 2. 2023

Za podklady ďakujeme pracovníkom Archívu Pamiatkového úradu SR a historičke umenia Éve Szakálos.