Žabokreky nad Nitrou

--- DOPLNENÉ ---

V obci stál až do roku 1911 románsky kostolík zasvätený Panne Márii zrejme z 13. storočia, pričom niektoré pramene stavbu datujú až do 11. storočia. Bez bližších údajov sa spomína v súpise pápežských desiatkov z 30. rokov 14. storočia.

Archeologický výskum dokázal osídlenie na území obce už vo veľkomoravskom období. Prvá písomná zmienka o Žabokrekoch nad Nitrou je z roku 1260.

Kostolík mal podobu neveľkej stavby bez veže s pozdĺžnou loďou a južným vstupom. Podľa všetkého novšie presbytérium malo polygonálny pôdorys, pričom podoba pôvodne svätyne nie je známa. K južnej strane lode sa pripájala veľká prístavba. Obvodové múry a nárožia spevňovali oporné piliere. Strecha bola pokrytá šindľom. Nachádzal sa v blízkosti rímskokatolíckej fary, v dnešnej farskej záhrade (iné pramene hovoria o lokalite súčasného kostola). Západne od kostolíka stála zvonica s troma zvonmi.

V roku 1911 začali s podporou nitrianskeho biskupa grófa Viliama Batthyanyho na námestí stavať nový kostol Panny Márie kráľovnej anjelov. Románsky kostolík preto zbúrali a stavebný material z neho použili do základov novej stavby.

Nový kostol bol postavený v roku 1912, podľa iných zdrojov 1913, v historizujúcom slohu a stál 200 000 korún. Z pôvodného vybavenia kostolíka doň preniesli len starú koruhvu remeselníckych cechov a zvony.

Miesto, kde stál románsky kostolík, nie je označené, len veľký orech naznačuje polohu presbytéria. Keďže plocha nie je zastavaná, ponúka sa možnosť odkryť základy stavby, prípadne vyznačiť jej pôdorys na povrchu.

Zdroje:
- Nipčová, D.: Vývoj sakrálnej architektúry na Hornej Nitre. Dizertačná práca, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, katedra archeológie, 2013.
- www.zabokreky.fara.sk/historia
- www.zabokrekynadnitrou.sk
- http://postcards.hungaricana.hu

esteban

Za fotky ďakujeme pánovi J. Kováčovi z Partizánskeho