Bratislava-Rusovce

V areáli parku neogotického kaštieľa v Rusovciach stojí Kostol sv. Víta ako pripomienka už zaniknutého románskeho chrámu, ktorý stál niekde v obci, možno aj na rovnakom mieste alebo v blízkom okolí.

Dodnes zachovaná stavba, aj keď jej vzhľad evokuje románsky pôvod, bola postavená až v roku 1613, ako o tom hovorí text kamennej tabule osadenej nad juhozápadným portálom. Ide teda o jeden z mála renesančných kostolov u nás. O jeho datovaní kostolíka sa viedli diskusie aj v odbornej literatúre. Nejasnosti o pôvode stavby vyriešil až výskum pred niekoľkými rokmi.

Pôvodný románsky kostolík v Rusovciach mohli postaviť niekedy v 13. storočí (prvá písomná zmienka o obci je z roku 1208). Naisto už stál v 15 storočí, keď sa v roku 1447 spomína rusovecký farár). Kostolík postavili podľa všetkého aj s využitím stavebného materiálu zo zaniknutej rímskej stavby či stavieb.

V 16. storočí už bola táto stavba pravdepodobne natoľko schátraná, že sa veriaci rozhodli postaviť nový kostol, aj s využitím viacerých častí jeho románskeho predchodcu. Nárožné kvádre staršieho chrámu boli využité na rovnaký účel aj pri novostavbe. Na niektorých sa dokonca našli stopy po originálnej omietke a maľbe a tiež aj rytá výzdoba. Aj v tomto prípade pri stavbe využili kamene z rímskych stavieb, jeden z nich s nápisom je odkrytý v dolnej časti juhozápadného piliera veže.

Románsky pôvod majú zrejme taktiež stĺpiky v združených oknách veže (bifóriách) s typickými bobuľovými hlavicami. Podľa detailov ich odborníci datujú do druhej polovice 13. storočia. Stĺpik v čelnom, severozápadnom okne (cca v roku 2015  značne poškodený a neskoršie nahradený kópiou (?)) sa však líši od stĺpikov v bočných oknách, čo by mohlo svedčiť o využití týchto prvkov z dvoch rôznych stavieb. O podobe románskeho kostolíka v Rusovciach nevieme nič, viac svetla by mohol priniesť len archeologický výskum, ak sa podarí identifikovať lokalitu, kde stával.

Pohnuté osudy však mal a má aj jeho nástupca. V baroku k nemu pristavali východnú sakristiu, ktorú neskôr zasa zbúrali, menili podobu jeho okien, niekedy v polovici 19. storočia zaklenuli loď murovanou klenbou. V 50. rokoch minulého storočia bol kostol násilne vyprataný a neskôr využívaný ako sklad kníh.

V roku 1988 sa stal terčom útoku vandalov, následne aktivisti začali s jeho svojpomocnou opravou, ktorá však nebola dokončená. Pred niekoľkými rokmi sa rekonštrukcie ujalo občianske združenie Vitus, ktorému sa podarilo v priebehu rokov 2006 – 2007 opraviť strechu a vežu kostolíka a následne aj fasády lode a presbytéria.

Rusovecká farnosť sa po ukončení obnovy rozhodla vytvoriť v kostolíku kaviareň. Z východnej strany dostal polkruhovo ukončenú prístavbu pre sociálne zariadenie, ktorá svojim pôdorysom odkazuje na zbúranú sakristiu. Pre lepšie osvetlenie interiéru boli opätovne obnovené barokové okná na lodi, ktoré boli zamurované v rámci obnovy v predchádzajúcom desaťročí. Kaviareň bola otvorená v roku 2020.

Zrušený bol aj zanedbaný zvyšok židovského cintorína za kostolom a jeho existenciu dnes pripomína prezentácia štyroch náhrobných kameňov pri detskom ihrisku v areálu kostolíka (a ďalšie náhrobky uložené neďaleko).

GPS: 48.049586738, 17.151575983

Zdroje:
- Botek, A.: Architektonicko-historický výskum Kostola sv. Víta v Bratislave-Rusovciach. In: Monumentorum Tutela č. 17, Pamiatkový úrad SR, 2006, str. 37 – 54.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5X18).
- FB stránka kostolíka/kaviarne
- https://plus7dni.pluska.sk/domov/unikat-kostola-kavu-pivo-gyc-ktory-pril...
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=1536
- www.bratislava-rusovce.sk

esteban

Ďalšie články o Rusovciach: Z nášho itinerára