Nová Baňa - farský kostol

Pohnuté osudy Kostola Narodenia Panny Márie v Novej Bani do značnej miery zmazali jeho stredovekú podobu, ktorá sa zachovala už len v hrubých rysoch.

Farský kostol postavili v priebehu 2. polovice 14. storočia vo vyvýšenej polohe, na vrchu Stangelier ako výraznú dominantu mesta. Išlo o väčšiu jednoloďovú stavbu s polygonálnym presbytériom. Jej predchodcom mala byť malá kaplnka z 13. storočia.

Už v prvej polovici 15. storočia bol chrám hneď dvakrát krátko po sebe vypálený (v rokoch 1433 a 1442). Opravy sa poškodená stavba dočkala v poslednej tretine 15. storočia.

V roku 1664 obsadili Novú Baňu turecké vojská. Vyplieneniu sa nevyhol aj farský kostol, z ktorého navyše urobili stajňu pre kone. Pri svojom odchode z Novej Bane v roku 1686 zanechali chrám v ruinách a mesto z veľkej časti vyľudnené.

Kostol bol znovapostavený v roku 1725 až 1727. Slávnostná vysviacka sa uskutočnila v nedeľu 5. októbra 1727 a vykonal ju ostrihomský arcibiskup Imrich Esterházi (Esterházy). Chrám bol zasvätený Narodeniu Panny Márie. V rámci opravy došlo k rozšíreniu prístavbou bočných lodí, čí stavba nadobudla podobu trojloďovej baziliky, ktorej hlavná loď sa otvára do bočných lodí segmentovými arkádami.

Chrám získal aj novú vnútorné zariadenie, vrátane barokových oltárov datovaných do 20. a 30. rokov 18. storočia. Do južnej steny kostola boli osadené dva náhrobné kamene z rokov 1769 a 1790. Pri kostole boli pri príležitosti vysviacky symbolicky zasadené aj tri lipy, z ktorých jedna rastie pred kostolom dodnes.

Menšie práce sa realizovali aj v priebehu 19. a 20. storočia. Status národnej kultúrnej pamiatky má stavba od roku 1963.

Z stredovekého obdobia sa zachovali základný pôdorys, časti obvodových múrov s opornými piliermi a čiastočne aj gotické okná.  

GPS: 48.425906101, 18.636417389

Zdroje:
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2A12).
https://novabana.fara.sk/kostoly-v-meste/
https://www.novabana.sk/samosprava/mesto-nova-bana/historicke-pamiatky
https://www.dokostola.sk/kostol/411261-farsky-kostol-narodenia-panny-marie

esteban
21. 1. 2023