Bohdanovce nad Trnavou

Až do roku 1940 stál v obci Bohdanovce nad Trnavou gotický Kostol sv. Petra a Pavla zo 14. storočia. V tom roku chrám rozšírili veľkou prístavbou orientovanou kolmo na pôvodnú loď. Zo stredovekého objektu sa zachovala polygonálna svätyňa.

Obec Bohdanovce nad Trnovou a nepriamo aj samotný kostol sa prvýkrát spomínajú v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337. Obec tam bola zapísaná pod názvom "Podans" a desiatok zaplatil farár Filip.

Kostol postavili ako jednoloďovú gotickú stavbu s polygonálnym presbytériom podľa všetkého najneskôr v prvej tretine 14. storočia. Vylúčený nie je ani starší pôvod, keďže polygonálne presbytérium sa v tomto regióne objavuje už v druhej polovici 13. storočia. Podľa niektorých zdrojov mala vzniknuť najprv súčasná svätyňa, ku ktorej mali v roku 1397 pristavať loď. Tento letopočet je najstaršou priamou zmoienkou o kostole.

V 16. storočí postavili západnú osembokú vežu. Počas povstania Gabriela Betlena v rokoch 1619-1626 mal byť kostol poškodený delostreleckou paľbou, čo si vyžiadalo následnú opravu. V rámci nej boli tri východné okná presbytéria zamurované a zvyšné dva renesančne upravené. Zrejme v tomto období bola novo zaklenutá aj svätyňa krížovou klenbou.

Obnovou prešla stavba aj v roku 1894, pri ktorej dostal kostol aj nové oltáre. Vtedy malo byť zamurované aj gotické pastofórium v presbytériu. Krátko po vzniku samostatnej ČSR, v novembri 1918, bola obec ostreľovaná maďarským delostrelectvom, pričom jeden z granátov zasiahol aj južnú časť veže kostola.

V roku 1933 sa realizovala generálna oprava kostola, ktorá stála 24 000 Kčs. Stredoveký kostol už prestával kapacitne stačiť rozrastajúcej sa obci veriacich, a tak sa rozhodlo o jeho rozšírení. Iniciátorom rozsiahlej prestavby bol farár Vojtech Šulko, ktorý prišiel do Bohdanoviec nad Trnavou v roku 1939.

Výstavba nového kostola sa uskutočnila v roku 1940. Pamiatkari si vyžiadali zachovanie presbytéria a západnej veže, ako najhodnotnejších častí staršieho chrámu. Kolmo na pôvodnú loď kostola tak bolo vystavané bazilikálne trojlodie, ku ktorému sa pripája nové severné presbytérium.

Nový kostol bol vysvätený 27. októbra 1940 biskupom Pavlom Jantauschom. Celkové náklady na stavbu a zariadenie chrámu dosiahli výšku 498 828 Ks. 

Z pôvodného presbytéria sa stala bočná kaplnka, ktorá bola podľa Súpisu pamiatok Slovenska z roku 1967 zaklenutá gotickou krížovou rebrovou klenbou. Táto klenba však pochádza zrejme z renesančného obdobia. 

Ďalšie práce na kostole sa realizovali v rokoch 1983 - 1985. Na východnej strane presbytéria je v exteriéri prezentované pôvodné okno.

Kostol má status národnej kultúrnej pamiatky od roku 1963.

GPS: 48.435258519, 17.541046143

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Obzor, Bratislava 1967.
- Babirát, M.: Bohdanovce nad Trnavou v dátach. Vydala obec Bohdanovce nad Trnavou, 2012. Dostupné v elektronickej forme na https://www.bohdanovce.sk/e_download.php?file=data/editor/mini34sk_1.pdf....
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4213).
https://www.bohdanovce.sk/institucie/farnost-bohdanovce-nad-trnavou/
http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=3337
https://www.vitajtevtrnave.sk/sk/register/kostol-sv-petra-a%C2%A0pavla
https://zomottour.eu/chotarom/bohdanovce-nad-trnavou/tabula1/#

esteban
4. 5. 2022, upravené 4. 6. 2022

Za pomoc ďakujeme Michalovi Krajčovičovi z OZ Hradiská a za konzultáciu M. Zelinovi z KPÚ v Trnave.