Trstená

Až do 14. storočia môže siahať pôvod farského Kostola sv. Martina v Trstenej. Po viacerých prestavbách jeho stredoveká podoba v podstate zanikla. 

Trstená vznikla v chotári Tvrdošína v druhej polovici 14. storočia. Prvýkrát sa spomína v donačnej listine v roku 1371 pod menom Pringenstadt.

Kostol postavili pri centre osídlenia zrejme krátko po založení Trstenej a pôvodne bol zasvätený Panne Márii (patrocínium doložené v roku 1559). Madona s dieťaťom sa objavuje aj na najstarších pečatiach Trstenej. Tunajšia farnosť sa spomína už v roku 1397.

Počas reformácie prešli veriaci v Trstenej k protestantizmu, pričom evanjelický cirkevný zbor je tu doložený v roku 1611. Zaujímavé však je, že v kostole naďalej zostali viaceré liturgické predmety viažuce sa ku katolíckej viere, vrátane obrazu Panny Márie, ktorému sa pripisovali zázraky a mal byť podobný zobrazeniu Matky Božej Čenstochovskej.

V roku 1633 zasiahol Trstenú ničivý požiar, ktorý zničil aj kostol, spomínaný obraz sa však podarilo zachrániť. V roku 1641 sa uskutočnila obnova chrámu v renesančnom štýle. V tomto období podľa všetkého nanovo postavili západnú vežu na starších základoch. V tomto období bol kostol označovaný aj ako kaplnka so zmeneným patrocíniom sv. Juraja. Sakrálny objekt vtedy richtár Andrej odňal katolíkom a odovzdal do užívania evanjelikom.

V priebehu prvej polovice 17. storočia bol kostol opevnený múrom s dvojpodlažnou bránou na juhozápadnej strane. Ani toto opevnenie však chrám neuchránilo pred plienením vojakmi poľského kráľa Jána III. Sobieskeho v roku 1683, pri ktorom bol ulúpený aj vzácny obraz Panny Márie - cieľ mnohých pútnikov. 

Ďalší ničivý požiar zasiahol Trstenú v roku 1733. Okrem iných škôd spôsobil oheň aj roztopenie kostolných zvonov. Ruina chrámu prešla barokovou prestavbou v rokoch 1741 - 69. Pri nej bola väčšina pôvodných múrov zbúraná. Vybudované bolo súčasné trojlodie a okrem iného došlo aj k novému zastrešeniu veže s typickým cibuľovitým ukončením. V tej dobe už bol chrám zasvätený sv. Martinovi. Zmena patrocínia podľa všetkého súvisela s opätovným prevzatím objektu katolíkmi. Ukradnutý obraz Panny Márie bol nahradený kópiou.

Pri tejto prestavbe bolo opevnenie okolo kostola využité aj na sakrálne účely, keď v roku 1748 bola dostavaná Kaplnka Panny Márie Karmelskej a po obvode múru vznikli výklenky - miesta na spovedanie pre pútnikov. V uvedenom roku boli obnovené púte do Trstenej.

Veľké zmeny priniesla 2. svetová vojna. Veža kostola dostala v roku 1945 zásah (raketou z ruského raketometu), čo spôsobilo rozsiahly požiar. Ten zničil barokové zastrešenie veže i strechu nad kostolom. Zvony spadli na zem a rozbili sa. Následkom požiaru sa neskoršie zrútila aj časť klenby.

V rokoch 1945 - 48 sa realizovala rozsiahla oprava objektu. Spadnutá klenba bola nahradená betónovou a veža dostala nové zastrešenie s nárožnými vežičkami. 

V roku 1999 sa začala obnova kostola spojená s jeho rozšírením o priečnu loď. Práce v interiéri i exteriéri trvali do roku 2005.

Kostol má status národnej kultúrnej pamiatky od roku 1963, kaplnka a opevnenie od roku 2009.

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
Pongrácz, D.: História rodu Trstenský. Bratislava 2018. Dostupné aj v elektronickej podobe - https://www.academia.edu/49640539/A_nemesi_csalad_tortene...
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5F58 a 2177).
https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/objekt-detail/?idObjekt=9163
https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/objekt-detail/?idObjekt=9166
https://farnosttrstena.sk/farsky-urad/kostoly/farsky-kostol/
https://www.visitorava.sk/wp-content/uploads/2022/05/Bedeker_2021_spojen...
https://trstensky.sk/obraz-trstenskej-panny-marie/

esteban
12. 4. 2023

Za historické fotografie ďakujeme pracovníkom Archívu Pamiatkového úradu SR.