Veľký Grob - Pustý kostel

Hoci lokalita Pustý kostel neďaleko Veľkého Grobu nesie jednoznačný názov, existenciu zaniknutého kostola tu definitívne len pred pár rokmi potvrdil georadarový prieskum realizovaný Doc. RNDr. Jánom Tirpákom, CSc.

Tomu sa podarilo pod zemou zachytiť zvyšky jednoloďovej stavby s polkruhovou/podkovovitou apsidou a severnou sakristiou. Zo západnej strany sa k lodi pripájala predstavaná veža, ktorej podvežie bolo otvorené do južnej a severnej strany. Tvar svätyne svedčí o tom, že šlo ešte o (neskoro)románsku stavbu, postavenú najneskoršie cca v priebehu druhej tretiny 13. storočia.

Loď kostola mala rozmery približne 9 m x 12 m, pôdorys veže bol 7 m x 4 m. Základové murivá boli hrubé približne 100 cm.

Podľa písomných prameňov šlo o Kostol sv. Jakuba staršieho, doložený v názve obce už k roku 1323 (Villa Sancti Jacobi). Postavili ho ako farský chrám určený pre viacero okolitých obcí – Veľký Grob, Kusey, Tovarníky/Tarnok (posledne dve menované sú už zaniknuté).

Kostol je uvedený aj vo vizitácii z roku 1634. V prvých desaťročiach 18. storočia už bol v zlom stave, Matej Bel ho spomína už ako spustnutý. Podľa všetkého už v tej dobe nemal murovanú vežu, keďže sa spomína drevená veža bez zvonov. V okolí sakrálnej stavby sa rozprestieral cintorín ohradený už rozpadávajúcim sa múrom.

Lokalita sa nachádza cca 1,5 km východne od Veľkého Grobu pri ceste do Pustých Úľan. Ide o neveľkú vyvýšeninu vysokú cca tri metre, na vrchole ktorej je postavený kríž ako pamiatka na zaniknutý kostol. Do úvahy pripadá aj možnosť, že vyvýšenina bola pôvodne mohylou zo staršej doby kamennej, keďže v okolí sú doložené v neďalekých Pustých Úľanoch. Šlo by potom o podobnú situáciu ako v prípade románskeho kostolíka v Novej Dedinke.

Bližšie informácie o podobe a datovaní vzniku Kostola sv. Jakuba staršieho bude môcť dať až archeologický výskum v budúcnosti.

GPS: 48.251558704, 17.519508004

Zdroje:
- Tirpák, J.: Nedeštruktívny prieskum zaniknutého kostola vo Veľkom Grobe. In: Bača, M. (ed.): Pod stromom života. Zborník k životnému jubileu doc. Michala Slivku. Studia Archaeologica et Mediaevalia Tomus XIII, Bratislava 2022. Dostupné v elektronickej podobe na https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska...
- Klobučník, M.: Farská obec v období rekatolizácie na národnostne zmiešanom území (obvod Galanta). Trnava, Dobrá kniha 2004.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4096).

esteban
29. 6. 2022

Za pomoc ďakujeme docentovi Jánovi Tirpákovi a Jozefovi Krajčovičovi.