Salka

Už len fragment portálu zamurovaný vo východnej stene barokového chrámu dnes pripomína existenciu zrejme románskeho kostola v obci Salka. Jeho podobu môže bližšie určiť už len archeologický výskum.

Obec Salka ležiaca severovýchodne od Štúrova sa prvýkrát spomína už v roku 1156. Tamojší kostol sa v písomných prameňoch objavuje v roku 1339.

Stredoveká, podľa všetkého románska stavba zatiaľ neznámej podoby ležala pravdepodobne v areáli súčasného cintorína na južnom okraji obce.

Kostol zrejme spustol počas tureckých vojen, až úplne zanikol. Nahradil ho v strede obce postavený barokový chrám z roku 1700.

Na najvyššom mieste miestneho citorína, na ktorom dnes stojí uprostred starých náhrobkov kríž s ukrižovaným Ježišom, sa mal v minulosti nájsť kamenný fragment zrejme archivolty portálu s dvoma prútmi. V súčasnosti je zamurovaný vo východnej stene svätyne spolu s kamennou tabuľou s latinským nápisom, ktorý fragment datuje do 13. storočia.

Viac informácií o podobe stredovekého kostola a jeho datovaní by mohol priniesť až archeologický výskum lokality (v prípade, ak je uvádzaná poloha na cintoríne správna).

GPS: 47.888069405, 18.755477428

Zdroje:
- Szénássy, A.: Lexikon románskych kostolov na Slovensku. I. zväzok, kraj Nitra. Vydavateľstvo KT, Komárno 2005.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009.
- http://www.obecsalka.sk/sk/obec/cirkev

esteban