Malé Zlievce

Pôvodne gotický kostol v obci Malé Zlievce už dnes stredovekú stavbu veľmi nepripomína. Dôvodom je predovšetkým rozsiahla prestavba koncom 18. storočia, ktorá z veľkej časti dala kostolu jeho súčasnú podobu.

Malé Zlievce sa spomínajú prvýkrát v listinách už v roku 1265, pričom chrám vznikol niekedy v polovici 14. storočia. Išlo o neveľkú jednoloďovú stavbu s kvadratickým presbytériom, ktoré bolo zaklenuté na tú dobu už pomerne archaickou valenou klenbou. Rozmery bezvežovej stavby mali byť 14 m x 8 m.

Kostolík mohol byť zasvätený sv. Šimonovi a Júdovi; toto patrocínium sa spomína koncom 17. storoča. Na severnej strane sa pôvodne nachádzala sakristia, po ktorej zostal zamurovaný vstup.

V období reformácie objekt začali využívať protestanti, počas povstania Štefana Bočkaja na začiatku 17. storočia mal byť vypálený. Definitívne prevzali evanjelici chrám v priebehu prvej tretiny 17. storočia.

Následne, v roku 1633 sa uskutočnila neskororenesančná prestavba, v rámci ktorej bol kostol podľa všetkého aj upravený pre účely evanjelickej liturgie. V drevenej vežičke mal zavesené dva zvony, pričom jeden z nich bol z roku 1631. Ďalšia oprava sa realizovala v roku 1770, ako o tom svedčí nápis na oltári.

Súčasný rozsah dostala stavba pri veľkej prestavbe v roku 1798. Vtedy zbúrali západné priečelie lode a predĺžili ju o desať metrov západným smerom. Drevenú zvonicu nahradila murovaná veža pristavaná k novému priečeliu lode. Menšie práce sa realizovali aj v priebehu 19. storočia.

V roku 1938 dostala veža nové zastrešenie, keď ihlanovú strechu nahradila nová cibuľovitého tvaru, ktorá mala výšku 15 m. Veža kostola tak dosiahla celkovú výšku 32 m. Počas druhej svetovej vojny bola zasiahnutá paľbou nemeckých vojsk, keďže ju ruskí vojaci využili ako pozorovateľňu. Komplexná oprava kostola sa uskutočnila v rokoch 1957 - 1959. Dostal nový krov a zastrešenie a fasády novú omietku.

V roku 2000 prešla rekonštrukciou strecha veže, ktorej krov bol už v zlom stave s narušenou statikou. Cibuľovitý tvar bol nahradený ihlanovým, čím celková výška veže klesla na 23 m. V súvislosti s opravou bol realizovaný aj výskum, ktorý identifikoval časti ostenia dvoch gotických okien a portálu na južnej stene lode. V sekundárnej polohe bol vo východnej stene objavený fragment malého kruhového okna, ktoré mohlo pôvodne osvetľovať priestor svätyne.

GPS: 48.180617608, 19.44656682

Zdroje:
- Hrašková, E. - Šimkovic, M.: Nové poznatky k architektúre stredovekých kostolov v regióne Novohradu a Hontu. In: Archaeologia historica: sborník příspěvků přednesených na 34. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na interetnické vztahy ve středověku a jejich odkaz hmotné kultuře. Opava 23. - 27. září 2002 / Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně 28, (2003,) s. 477-489.
- https://okresvk.wordpress.com/tag/male-zlievce/
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4334).
- www.malezlievce.sk/cirkev/evanjelicka-cirkev.html
- www.malezlievce.sk/galeria/category/10-oprava-kostola.html
(fotky z opravy kostola v roku 2000)

esteban