Krupina - gotický karner

Len v tomto storočí sa podarilo preukázať existenciu stredovekého karnera pri románskej bazilike v Krupine. Dodnes sa z neho zachovala podzemná časť slúžiaca ako farská pivnica pri Husitskej bašte.

Krupinský karner postavili neďaleko farského Kostola Narodenia Panny Márie, románskej baziliky dokončenej v prvej polovici 13. storočia. Ranogotická stavba vznikla zrejme niekedy v priebehu druhej polovice 13. alebo začiatkom 14. storočia netradične juhozápadne od baziliky.

Karner mal na naše pomery unikátny, štvoruholníkový, mierne kosoštvorcový pôdorys, pričom spodné podlažie bolo zaklenuté na stredový pilier s využitím už gotických lomených oblúkov. Priestor, ktorý slúžil ako kostnica, má rozmery 4,8 m × 3,9 m a bol sčasti zapustený pod úroveň terénu.

O podobe hornej kaplnky sa môžeme len dohadovať. Jediným známym stredovekým karnerom na Slovensku, ktorý má štvoruholníkový pôdorys, je stavba pri farskom kostole v Trenčíne. Aj táto skutočnosť umocňuje výnimočnosť krupinskej stavby.

Nie je jasné, kedy karner zanikol. Počas výstavby opevnenia okolo kostola po roku 1526 postavili aj Husitskú baštu, ktorá rešpektuje podzemnú časť karnera. Východnú stenu (obrátenú práve ku karneru) má rovnú, pričom ju pristavali k západnej stene kostnice. V juhovýchodnej časti však už bašta stojí na obvodovom múre staršej stavby, čo dokladá, že v tej dobe už nadzemná kaplnka karnera nestála.

Dvojpodlažné pohrebné kaplnky s kostnicou sa stavali u nás predovšetkým v 13. storočí pri tých najvýznamnejších kostoloch. V stredoslovenskej banskej oblasti nájdeme dva najzachovalejšie príklady tohto typu sakrálnej architektúry u nás - v areáli mestského hradu v Kremnici a na Starom zámku v Banskej Štiavnici. Archeologicky sú doložené aj v Banskej Bystrici a vo Zvolene.

Písomné pramene o existencii krupinského karnera mlčia, resp. nedochovali sa. V archíve KPÚ v Banskej Bystrici (pracovisko Banská Štiavnica) sa však nachádza záznam o vynášaní ľudských kostí z jednej z bášt pri katolíckom kostole v Krupine. Tou baštou bola podľa všetkého práve Husitská.

Objekt v tej dobe už bývalého karnera sčasti zobrazuje plán krupinského kostola z roku 1789. Na ňom je pri bašte nakreslená otvorená stavba na pilieroch prístupná schodiskom zo severnej strany (od kostola). Vizitácia z roku 1829 uvádza že na príkostolnom cintoríne boli v minulosti tri kostnice, ale žiadna z nich sa v tej dobe už nevyužívala. 

Pivničný priestor pri bašte bol identifikovaný ako karner len v roku 2006 vďaka výskumu M. Lukáča a M. Šimkovica. Bližšie odpovede ohľadom datovania či pôvodnej podoby by mohol dať až archeologický a historicko-architektonický výskum, ktorý tu dosiaľ (r. 2019) nebol realizovaný.

Zachovaný priestor je približne dva metre vysoký, čo znamená, že pod súčasnou podlahou podľa všetkého pokračuje murivo obvodových stien a stredovekého piliera ďalej do hĺbky, možno aj ďalšie dva metre.

Z architektonických detailov sa zachovali predovšetkým pôvodné štrbinové okná na južnej strane, ako aj do podoby niky zamurovaný pôvodný vstup na severnej strane. Okná, resp. vetracie otvory na východnej strane sú zrejme upravované v mladšom období. Klenba kostnice je obložená mladšími kamennými platňami (uvádza sa aj až 19. storočie).

V prípade realizovania výskumu a následného projektu pamiatkovej prezentácie by Krupina získala ďalšiu zaujímavú turistickú atrakciu.

GPS: 48.353726984, 19.064438939

Zdroje:
- Lukáč, M. - Šimkovic, M.: Zaniknutá karnerová kaplnka v meste Krupina. In: Archaeologia historica. 2022, roč. 47, č. 1, str. 197–220. Dostupné v elektronickej podobe - https://digilib.phil.muni.cz/cs/handle/11222.digilib/digilib.76645. 
- Lukáč, M.: Krupina, monografia mesta. Banská Bystrica: Harmony, 2006, 254 s. ISBN 80- 89151-19-2.
- Lukáč, M.: Husitská bašta nie je husitská. K problematike stredovekej architektúry v Krupine. In: Krupinské aktuality, roč. 2010, č. september/2010,  str. 9.
- Lukáč, M.: Potulky podzemím. Krupinské pivnice a architektonické rarity mesta. In: Krupinské aktuality, roč. 2010, č. jún/2010, str. 7.
- www.pamiatky.sk/Content/PZ_ZASADY/Krupina/011_ZOPU_PZ_KRUPINA_TE...
- https://myzvolen.sme.sk/c/6462252/v-podzemi-je-basta-prepojena-s-castou-...

esteban
24. 4. 2019, upravené 14. 7. 2023

Za pomoc ďakujeme M. Lukáčovi z Múzea A. Sládkoviča v Krupine a tiež farskému úradu Rímskokatolíckej cirkvi v Krupine.