Zákolany-Budeč (ČR)

Pár kilometrov severozápadne od Prahy nájdeme najstarší známy zachovaný kostolík na území Čiech datovaný už na prelom 9. a 10. storočia. Rotunda zasvätená sv. Petrovi a Pavlovi stojí nad obcou Zákolany v areáli zaniknutého přemyslovského hradiska a pamätá ešte školské roky sv. Václava.

Rotundu mal založiť podľa písomných prameňov Spytihněv I., druhé známe přemyslovské knieža okolo roku 895. Podľa iných zdrojov stavbu dala postaviť sv. Ludmila okolo roku 902. Pôvodne bola zasvätená len sv. Petrovi, k rozšíreniu patrocínia došlo už na konci 11. storočia.

Rotunda mala podobu centrálneho valcového priestoru, ku ktorému sa z východnej strany pripájala apsida podkovovitého pôdorysu. Prepojenie lode a apsidy bolo zvýraznené rovným úsekom muriva, akýmsi krčkom, čo predstavuje unikátny prvok. Stavba slúžila ako hlavný kostol hradiska, okolo ktorého bola pochovávaná vtedajšia elita žijúca na tomto kniežacom dvorci.

Legendy o sv. Václavovi uvádzajú, že práve na Budeč ho poslal jeho otec, knieža Vratislav, aby sa tu naučil latinskému písmu a v širšom význame získal kresťanské vzdelanie v latinčine.

Zlom vo vývoji celej lokality predstavuje dobytie hradiska vojakmi Boleslava I. krátko po vražde sv. Václava v roku 935. Došlo tu k výmene vládnucej elity, pričom sa prestalo pochovávať na pôvodnom cintoríne a noví obyvatelia areálu (zrejme Boleslavov kastelán a jeho ľudia) si postavili nové sídlo vrátane kostola.

Po zániku hradiska i jeho opevnenia bola koncom 11. storočia pristavaná k rotunde severná apsida. Neexistovala však dlho, už v druhej polovici 12. storočia ju nahradila dodnes zachovaná hranolová veža. Súčasnú podobu získala rotunda v 17. storočí, keď bola zbúraná východná apsida a miesto nej postavená nová obdĺžniková svätyňa s bočnou sakristiou.   

Z pôvodnej rotundy sa teda zachovala už len valcová loď mierne oválneho pôdorysu (798x864 cm na úrovni základov) zaklenutá kopulou. Steny lode sa zvonkajšej strany smerom nahor výrazne zužujú, čo zvýšilo stabilitu stavby. Ako istú analógiu tu možno pripomenúť múry kostolíka v Kopčanoch z cca rovnakého obdobia, ktoré sa mierne skláňajú smerom dovnútra.

V interiéri nájdeme pôdorys zbúranej východnej apsidy vyznačný v dlažbe súčasného presbytéria. Na veži z 12. storočia sú v dvoch úrovniach združené okná, v neskoršom období upravované. Stredový stĺpik sa dnes nachádza už len v hornom okne na východnej strane.

Rotundu dnes spravuje Sládečkovo vlastivědní muzeum v Kladne. Prístupná je vo vybraných dňoch počas letnej sezóny (jún - september). Základné vstupné je 40 Kč. 

GPS: 50.19116353, 14.244788289

Zdroje (napr.):
- Bartošková, A.: Budeč. Významné mocenské centrum prvních Přemyslovců. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2014.
- Koutek, T.: Románské kostely Čech. Nakladatelství Brána, Praha 2014.
- www.omk.cz
- www.stredovek.com
- http://albumromanski.pl
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Budec

esteban