Ostrá Lúka

Už len kamenná krstiteľnica v kaštieli rodu Ostrolúckych pripomína zaniknutý stredoveký kostolík Zjavenia Pána v obci Ostrá Lúka. Chrám postupne zanikol po požiari v roku 1745 a dnes je lokalita zarastená vegetáciou.

Kostolík postavili zrejme v ranogotickom štýle začiatkom 14. storočia. Prvou písomnou zmienkou o ňom je súpis pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337, kde sa spomína aj farár Peter.

Išlo o podľa všetkého o bežnú jednoloďovú stavbu menších rozmerov. Istou analógiou môže byť kostolík v neďalekej obci Budča, datovaný do 14. storočia. Presbytérium mohlo byť kvadratické alebo polygonálne. Mladšie písomné pramene hovoria o drevenom strope v lodi i svätyni, iba sakristia mala mať murovanú klenbu. Spomína sa aj fresková výzdoba.

Počas reformácie prešiel chrám do rúk protestantom, pričom v roku 1681 bol oficiálne uznaný ako tzv. artikulárny pre Zvolenskú župu (spolu s Hronsekom). Evanjelikom slúžil až do roku 1709, kedy im ho počas povstania Františka II. Rákociho odňal cisársky poľný maršal S. Heister. Jeho vojaci navyše kostolík vyplienili, vrátane krypty Ostrolúckych.

V roku 1711 bol opätovne vydaný zákaz v kostolíku slúžiť evanjelické bohoslužby a v nasledujúcich rokoch začal objekt postupne chátrať. Služby Božie sa konali v tomto období v priestoroch kaštieľa Ostrolúckych, ktoré po čase prestali stačiť. Preto sa zemepáni rozhodli postaviť neďaleko kaštieľa nový chrám, ktorý bol dokončený v roku 1742.

Už tak spečatený osud gotického kostolíka bol zavŕšený požiarom v roku 1745, kedy zhorela aj drevená budova fary. Opustená stavba sa začala postupne rozpadať až úplne zanikla.

Lokalita kostolíka sa nachádza severne od stále využívaného cintorína. Pod vegetáciou sa črtajú zvyšky obvodových múrov do výšky až cca 50 cm a miestami sú odhalené kamene muriva. V roku 2009 sa tu uskutočnil archeologický prieskum. V kaštieli Ostrolúckych je umiestnená kamenná kupa stredovekej krstiteľnice.

GPS: 48.545099981, 19.056032896

Zdroje:
- Slávik, J.: Dejiny Zvolenského evanjelického a.v. bratstva a seniorátu. Banská Štiavnica, 1921 (príslušná pasáž dostupná na stránke - http://www.czostraluka.sk/index.php?option=com_con. tent&view=article&id=9....
- Beljak, J. - Pažinová, N.: Archeologické výskumy a prieskumy vo zvolene a okolí. In: AVANS 2009, AÚ SAV, Nitra 2013, str. 51 - 60.

esteban