Nový Tekov

Počiatky Kostola sv. Karola Boromejského v obci Nový Tekov siahajú až do gotického obdobia, o vyše 600-ročnej histórii stavby však už toho dnes veľa nesvedčí.

Kostol zasvätený sv. Mikulášovi vo vtedajšej mestskej časti Starého Tekova s názvom Štvrtok sa prvýkrát spomína v písomných prameňoch až v roku 1411. Išlo o chrám, ktorý postavili zrejme už niekedy v druhej polovici 13. alebo na začiatku 14. storočia. Zvyšky jeho muriva zachytil georadarový prieskum J. Tirpáka v roku 2017.

Niekedy v druhej polovici 15. storočia bola z dosiaľ neobjasnených príčin táto stavba odstránená a na jej mieste postavený nový kostol. Jeho pozdĺžna os bola oproti staršej stavbe smerovaná viac na juh.

Išlo o jednoloďový chrám s polygonálnym presbytériom rovnakej šírky ako loď (v exteriéri). Toto presbytérium bolo zaklenuté zrejme rebrovou klenbou, o čom svedčia doteraz zachované oporné piliere v nárožiach polygónu. Loď bola zrejme už od začiatku zaklenutá rovným dreveným stropom a vstup do nej asi bol asi na západnej strane.

Po osamostatnení sa Štvrtka, vtedy už Nového alebo Stoličného Tekova v polovici 16. storočia sa kostol stal farským chrámom. Už v roku 1561 sa však spomína ako zničený objekt, do ktorého voľne vchádzal dobytok.

V roku 1713 sa chrám po predchádzajúcom rušnom období stáva opätovne katolíckym. V roku 1731 bol kostol opätovne vysvätený, pričom dostal súčasné patrocínium sv. Karola Boromejského. V polovici 18. storočia sa spomína už aj s drevenou zvonicou pri lodi.

Zrejme niekedy v 80. rokoch 18. storočia došlo k neskorobarokovej prestavbe objektu. Pri nej boli zvýšené obvodové múry lode i svätyne o cca 90 - 100 cm. Drevený strop v lodi bol nahradený murovanou klenbou. V západnej časti lode pribudla drevená tribúna. Prestavba si vyžiadala aj zhotovenie nového strešného krovu. K južnej stene presbytéria bola pristavaná sakristia. Nie je vylúčené, že úpravy sa dotkli aj okien kostola.

Už okolo roku 1811 sa realizovala ďalšia významná klasicistická prestavba, ktorá dala chrámu jej súčasnú podobu. V rámci nej zbúrali západnú stenu lode a odstránili drevenú zvonicu, aby sa mohla predĺžiť loď o cca 6 metrov západným smerom. K novému západnému priečeliu lode pristavali murovanú vežu. Súčasne došlo k opätovnému zvýšeniu obvodových múrov o 100 - 130 cm. Pri týchto úpravách bola taktiež odstránená gotická klenba presbytéria a nahradená novou. Zväčšený a zvýšený objekt dostal aj nové zastrešenie.

Veľké škody utrpel kostol v bojoch 2. svetovej vojny na prelome rokov 1944 a 1945. Vysoká ihlancová strecha veže bola odstrelená a múry celkovo boli poškodené streľbou. Chrám sa však povojne podarilo opraviť, pričom došlo aj k istým zásahom do architektúry a výzdoby fasád. Obnovou prešiel kostol aj koncom 20. a začiatkom 21. storočia.

Z neskorogotickej stavby sa tak v hmote súčasného objektu zachovali obvodové múry presbytéria s opornými piliermi spolu s južnou a severnou stenou lode.

V staršej literatúre sa len vo všeobecnosti uvádzalo, že dnešný kostol vznikol v 18. storočí, resp. v roku 1811 na stredovekých základoch. Až obhliadkový výskum Mgr. Matúša Martináka v rokoch 2012 - 2017 (ako súčasť jeho bakalárskej práce) priniesol zistenie, že objekt má zachované neskorogotické jadro.

Kostol nie je zapísaný medzi národné kultúrne pamiatky.

GPS: 48.244106698, 18.520741224

Zdroje:
- Martinák, M.: Kostol sv. Karola Boromejského v Novom Tekove. In: Halászová, I. - Megyeši, P. - Pročka, E., Richard (eds.): Príbehy pamiatok a obrazov. Zborník príspevkov k sedemdesiatinám Ivana Gojdiča. FF TTU v Trnave, Trnava 2018, s. 206 - 216. Dostupné aj v elektronickej podobe - https://www.academia.edu/43187201/MARTIN%C3%81K_Mat%C3%BA%C5%A1._Kostol_....
- Tirpák, J.: Stredoveká sakrálna architektúra vo svetle archeogeofyzikálneho výskumu na Slovensku, III. diel. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, Nitra 2018.
- Žažová, H. - Bóna, M.: Pamiatky. In: Jarmila Bátovská – Branislav Kinčok a kolektív: Starý Tekov – Monografia obce. Starý Tekov: Obec Starý Tekov, s. 236 - 267.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5B61).

esteban