Rybany

Až do roku 1885 stál v obci Rybany gotický kostolík zo začiatku 14. storočia. Po požiari v uvedenom roku bol prestavaný a rozšírený novou loďou a svätyňou v smere sever - juh.

Kostolík zasvätený Všetkým svätým postavili niekedy na začiatku 14. storočia ako pozdĺžne jednolodie s polygonálnym presbytériom a predstavanou západnou vežou prístupnou vonkajším točitým schodiskom. Farnosť sa spomína v súpise pápežských desiatkov z 30. rokov 14. storočia.

Koncom apríla 1885 kostolík vyhorel, čo sa stalo podnetom na jeho opravu a rozšírenie. Zo severnej strany lode bolo pristavané nové presbytérium polygonálneho tvaru a z južnej strany pristavali novú omnoho väčšiu loď a sakristiu (súpis pmiatok uvádza prístavbu lode v 20. storočí).

Rozšírený kostol bol slávnostne požehnaný v novembri 1886, pričom dostal nové patrocínium Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

Z gotického obdobia sa zachovali okrem hrubej stavby tri strieľňové otvory na točitom schodisku pri južnej stene lode. Viaceré detaily môžu byť skryté pod novšou omietkou (napr. gotické okná na presbytériu).

GPS: 48.669014579, 18.257399797

Zdroje:
- Nipčová, D.: Vývoj sakrálnej architektúry na Hornej Nitre. Dizertačná práca, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, katedra archeológie, 2013.
- Súpis pamiatok na Slovensku. Zv. 3. Obzor pre SÚPSOP, Bratislava 1969.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2C23).
- Ďurčo, M.: Patrocíniá kostolov v Nitrianskej diecéze do konca 18. storočia ako prejav miestnej úcty. In: Ružomberský historický zborník II., FF KU v Ružomberku 2008, str. 95 - 131.

esteban