Hliník nad Hronom

Z pôvodnej gotickej stavby v obci Hliník nad Hronom si stredovekú podobu zachovalo po výrazných prestavbách v 18. storočí už len presbytérium.

Obec existuje minimálne od 11. storočia, čo dokladá zmienka v kráľovskej listine z roku 1075, ktorou kráľ venoval majetky novozaloženému kláštoru v Hronskom Beňadiku.

Kostol mali postaviť niekedy v prvej tretine 14. storočia ako jednolodie s možno už polygonálnym presbytériom. Zasvätený bol sv. Martinovi biskupovi.

V rokoch 1483 - 1508 bol chrám znovu postavený s využitím zvyškov pôvodnej stavby zo 14. storočia. Išlo opäť o jednoloďovú stavbu s dodnes zachovaným polygonálnym presbytériom zaklenutým sieťovou rebrovou klenbou.

V roku 1728 kostol vyhorel, čo si vyžiadalo rozsiahlu prestavbu v rokoch 1730 - 1739. V rámci nej zaklenuli hlavnú loď, ktorej statiku zlepšili opornými piliermi na južnej strane. Zo severnej strany pristavali bočnú loď otvorenú do hlavnej lode arkádovými oblúkmi. V roku 1737 postavili západnú vežu. Opravou prešiel kostol aj v roku 1949.

Z gotického obdobia sa zachovala okrem hrubej stavby lode presbytérium so sieťovou rebrovou klenbou, ktorá dosadá na figurálne a vretenovité konzoly. Jej svorník je zdobený motívom baránka Božieho. V oknách presbytéria je zachovaná neskorogotická kamenná kružba. V juhovýchodnej stene svätyne je osadené výklenkové pastofórium s motívom oslieho chrbta.

Na južnej strane lode sú osadené tri náhrobné kamene, jeden s letopočtom 1781. Pred kostolom je umiestnené súsošie barokovej kalvárie z roku 1768.

GPS: 48.541431986, 18.781357529

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5E93).
- http://www.hliniknadhronom.sk/z-historie.html
- http://www.dokostola.sk/kostol/411249-sv-martina

esteban