Zemplín

Už len orientácia stavby a polygonálne presbytérium naznačujú, že klasicisticky upravený kalvínsky kostol v areáli hradiska v obci Zemplín má stredoveký pôvod. Najnovší výskum pritom kladie vznik objektu už pred rok 1200.

Stredoveký pôvod dnešnej klasicisticky upravenej stavby sa akceptoval aj v minulosti, odborníci ale hovorili o "gotickom pôdoryse", resp. o dobe vzniku v 15. storočí.

Viaceré výskumy v posledných rokoch (Kurthy - Glocková (2011), Boroš (2013), Tajkov (2013/2014)) priniesli významný posun obdobia vzniku stavby hlbšie do minulosti. Odkrytie nároží stien lode, spolu o zamurovaným štrbinovým oknom v interiéri umožnil datovanie už do románskeho obdobia.

Následný archeologický výskum objasnil pôvodnú podobu kostola zasväteného v stredoveku sv. Jurajovi. Išlo o pomerne veľký jednoloďový objekt (dĺžka cca 16,5 m a šírka vyše 9 m) s apsidou podkovovitého tvaru. Jej tvar nasvedčuje, že kostol postavili najneskôr koncom 12. storočia.

Umiestnili ho prakticky v strede hradiska/hradu, pričom len pár metrov západne od kostola stála až do roku 1872 cca 15 m vysoká ruina hradnej veže, ktorú zbúrali kvôli výstavbe veže kostola. Ten podľa všetkého predstavoval reprezentatívnu stavbu, ktorá zodpovedala významu lokality v 12. - 13. storočí.

V období gotiky bol kostol predĺžený západným a neskôr aj východným smerom. Pôvodnú apsidu nahradilo dnešné polygonálne presbytérium a zo severnej strany pristavali bočnú kaplnku i sakristiu, ktorých základy sa našli pri nedávnom archeologickom výskume.

Južne od kostola je umiestnený zaujímavý náhrobný kameň s hlbokými ryhami a reliéfom bližšie neurčeného vodného vtáka, datovaný len približne do obdobia novoveku. Popisuje sa však aj ako "kamenný článok zo stavby".

Z najstaršej stavby sa zachovali severná a južná stena lode. V južnej stene bol pri výskume interiéru odkryté zrejme pôvodné štrbinové okno. Ďalšie architektonické prvky z najstaršieho obdobia sa ešte môžu skrývať pod novšou omietkou.

V tomto roku MK SR poskytlo dotáciu na reštaurátorský výskum fasád, kde sú v súčasnosti (júl 2015) odkryté nárožia lode pôvodného kostola, spolu so sondami ostení gotických okien a zamurovaného portálu.

GPS: 48.440974126, 21.813896298

Zdroj:
- Tajkov, P.: Archeologický výskum reformovaného kostola na zemplínskom hradisku. In: Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 1, s. 207-219.
- www.hradiska.sk/zemplin
- www.sav.sk/konferencia

esteban