Libice nad Cidlinou (ČR)

V areáli zaniknutého hradiska Slavníkovcov na okraji obce Libice nad Cidlinou nájdeme vyznačený pôdorys významného ranostredovekého kostola. Jeho vznik sa tradične spája so "zlatým obdobím" tohto rodu v druhej polovici 10. storočia.

Kostol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi postavili niekedy v druhej polovici 10. storočia v súdobom štýle otonských stavieb zo susedného Saska. Otonský vplyv sa vysvetľuje vďaka kontaktom Slavníkovcov so saskými kniežatami, keď napríklad aj sv. Vojtech študoval v Magdeburgu.

Odborníci ako vzor uvádzajú predovšetkým Marienkirche vo Walbecku, ktorého najstaršia fáza datovaná do obdobia medzi rokmi 941 - 964 sa pôdorysne až na detaily zhoduje s libickým kostolom.

Na svoju dobu to bola o jedna z najvýznamnejších sakrálnych stavieb v celých Čechách. Išlo o reprezentatívny jednoloďový chrám s priečnou loďou a svätyňou tvorenou kvadratickým chórom a polkruhovou apsidou (s podobným riešením sa stretávame aj pri staršom kostole v Malíne, ktorý mali postaviť tiež už v 10. storočí v areáli tamojšieho slavníkovského hradiska). Z južnej strany sa k svätyni pripájali ďalšie prístavby, popisované ako sakristia a baptistérium. Južná časť priečnej lode mala zrejme prepojenie s neďaleko stojacim dreveným palácom.

V interiéri sa podľa všetkého nachádzala západná empora, podľa staršej literatúry sa poschodové empory nachádzali aj v oboch ramenách priečnej lode. Ich piliere sú vyznačené aj v súčasnosti. Mohlo však ísť len o prízemné arkády nesené stredovým pilierom.

Výskum hradiska bol pod vedením Rudolfa Turka realizovaný v rokoch 1948 - 1953 a 1967 - 1973. Z kostola sa našli prevažne len negatívy základov, s murivom zachovaným len fragmentárne.

Kostol mal byť vypálený počas známeho útoku na libické hradisko v roku 995, kedy boli zavraždení všetci prítomní členovia rodu. Archeologický výskum však potvrdil kontinuitu pochovávania pri kostole aj počas 11. storočia, kedy už pri ňom stál novší kamenný palác. Datovanie zániku kostola k roku 995 tak nie je dostatočne podložené. Jednoznačným dôkazom neexistencie sakrálnej stavby tak má byť až objekt datovaný na prelom 11. a 12. storočia, ktorý zasahuje do jej pôdorysu.

Lokalita hradiska z 10. storočia sa nachádza na západnom okraji obce a je voľne prístupná. Priamo v areáli sú vyznačené základy kostola a vedľa stojaceho paláca. Pred kostolom stojí súsošie sv. Vojtecha a sv. Radima. Informačné tabule sú osadené pri prístupovej ceste ku hradisku.

GPS: 50.127167776, 15.172639489

Zdroje:
- Lutovský, M. - Petráň, Z.: Slavníkovci. Mýtus českého dějepisectví. Libri, Praha 2005.
- Merhautová, A. - Třeštík, D.: Románské umění v Čechách a na Moravě. Odeon, Praha 1983.
- Mařík, J.: Die Sakralbauten in der frühmittelalterlichen Burg Libice nad Cidlinou. In: Poláček, L. – Maříková-Kubková, J. (Hrsg.), Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle Internationale Tagungen in Mikulčice VIII, Brno 2010.
- http://www.archeologickyatlas.cz/cs/lokace/libice_nb_hradiste
- http://www.radio.cz/cz/rubrika/historie/do-hlubin-slavnikovske-libice

esteban