Veľké Kostoľany

Už len dominantná poloha na kopci a gotická svätyňa s viacerými architektonickými detailmi pripomína stredoveký pôvod Kostola sv. Víta vo Veľkých Kostoľanoch.

Pôvodne tu pritom stál jeden z najstarších chrámov celého regiónu, ktorý postavili zrejme už v 11. storočí. Slovanské osídlenie je tu doložené aj v časoch Veľkej Moravy.

Dôkazom je zmienka o obci pod názvom Villa Custolen v Zoborskej listine z roku 1113. Už v roku 1216 sa spomína patrocínium sv. Víta (villa Sancti Viti), u nás pomerne zriedkavé (sú mu zasvätené len tri kostoly na celom Slovensku).

Táto (rano)románska stavba sa podľa všetkého nezachovala, keďže ju nahradil neskorogotický kostol stojaci dodnes. Postavili ho niekedy v 15. storočí (spomína sa v roku 1464) ako pomerne dlhé jednolodie s polygonálnym presbytériom bez veže. Presbytérium má rovnakú šírku ako loď, čo by mohlo naznačovať jej starší pôvod. Štýlovo má neskorogotická etapa blízko k stavebnej dielmi, ktorá postavila farský kostol v Hlohovci.

V roku 1693 sa uskutočnila baroková prestavba, v rámci ktorej zaklenuli loď (staršia literatúra datuje do tohto roku výstavbu celej lode). V roku 1736 pristavali k západnému priečeliu vežu, ktorú v 19. storočí upravili v neorománskom štýle. Z barokového obdobia sú aj bočné kaplnky. Severná sakristia je klasicistická.

V roku 1963 získal chrám status národnej kultúrnej pamiatky. Pod pamiatkovú ochranu boli v roku 1967 zahrnuté aj pastofórium, renesančná krstiteľnica a baroková svätenička.

Najstaršiu históriu kostola vo Veľkých Kostoľanoch pripomína románsky náhrobný kameň s reliéfom kríža, ktorý stavitelia druhotne využili ako nadpražie neskorogotického portálu vedúceho do sakristie. 

Gotickú podobu si naviac zachovalo presbytérium, kde okrem spomínaného portálu nájdeme hodnotné kamenné pastofórium s vimperkom a troma fiálami, ako aj krížovú rebrovú klenbu so svorníkmi.

V západnej stene lode je zaslepené gotické okno s kružbou, ktoré stratilo svoju funkciu po prístavbe veže. V exteriéri sú taktiež prezentované dve zamurované gotické okné presbytéria, jedno aj so zaujímavou kružbou. 

Chrám je jediným funkčným kostolom na Slovensku zasväteným sv. Vítovi. Druhým je bývalý kostol v Bratislave-Rusovciach slúžiaci dnes ako kaviareň.

GPS: 48.504638617, 17.726263404

Zdroje:
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5X19).
https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/?in...
https://pdfweb.truni.sk/download?monografie/hlad...
https://www.abu.sk/archiv/spravy/vo-velkych-kost...
https://blog.sme.sk/lisinovic/cestovanie/putovan...

esteban
15. 8. 2014, upravené 22. 10. 2023

Za pomoc ďakujeme pracovníkom Archívu Pamiatkového úradu SR a pani Márii Žákovičovej.