Veľké Kostoľany

Už len dominantná poloha na kopci, orientácia stavby na východ a niekoľko architektonických detailov pripomína stredoveký pôvod Kostola sv. Víta vo Veľkých Kostoľanoch. Pôvodne tu pritom stál jeden z najstarších chrámov celého regiónu, ktorý postavili zrejme už v 11. storočí.

Dôkazom je zmienka o obci pod názvom Villa Custolen v Zoborskej listine z roku 1113. Už v roku 1216 sa spomína patrocínium sv. Víta (villa Sancti Viti), u nás pomerne zriedkavé (sú mu zasvätené len tri kostoly na celom Slovensku).

Táto (rano)románska stavba sa nezachovala, keďže ju nahradil neskorogotický kostol, stojaci dodnes. Postavili ho niekedy v 15. storočí (spomína sa v roku 1464) ako pomerne dlhé jednolodie s polygonálnym presbytériom bez veže. Štýlovo má blízko k stavebnej dielmi, ktorá postavila farský kostol v Hlohovci.

V roku 1693 sa uskutočnila baroková prestavba, v rámci ktorej zaklenuli loď (staršia literatúra datuje do tohto roku výstavbu celej lode). V roku 1736 pristavali k západnému priečeliu vežu, ktorú v 19. storočí upravili v neorománskom štýle. Z barokového obdobia sú aj bočné kaplnky. Severná sakristia je klasicistická.

Najstaršiu históriu kostola vo Veľkých Kostoľanoch pripomína románsky náhrobný kameň s reliéfom kríža, ktorý stavitelia druhotne využili ako nadpražie neskorogotického portálu vedúceho do sakristie.

Gotickú podobu si naviac zachovalo presbytérium, kde okrem spomínaného portálu nájdeme hodnotné kamenné pastofórium s vimperkom a troma fiálami, ako aj krížovú rebrovú klenbu. V exteriéri je taktiež prezentované jedno zamurované gotické okno so zaujímavou kružbou.

GPS: 48.504638617, 17.726263404

Zdroje:
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5X19).
- www.velkekostolany.sk

esteban