Borčany

Až do konca 18. storočia stál v obci Borčany neďaleko Bánoviec nad Bebravou románskogotický kostolík z konca 13. storočia. Následné prestavby viedli k rozšíreniu objektu a zamurovaniu stredovekých detailov.

Kostolík, zasvätený dnes sv. Gálovi, postavili v dedinke ako neveľkú stavbu s takmer štvorcovou loďou, západnou predstavanou vežou, emporou a zrejme ešte polkruhovou apsidou (podľa výsledkov geofyzikálneho prieskumu). Šírka múrov bola približne 86 cm. V súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337 sa kostolík spomína s patrocíniom sv. Juraja.

Koncom 18. storočia sa pristúpilo k rozsiahlej prestavbe objektu, ktorej cieľom bolo zväčšiť jeho kapacitu. Apsida a východná stena lode boli zbúrané a loď predĺžili východným smerom o 5 metrov. K nej potom pristavali nové kvadratické presbytérium. Loď aj nové presbytérium boli zaklenuté pruskými klenbami. Výskum ukázal, že pri prestavbe boli taktiež zvýšené obvodové múry lode o viac ako meter.

Súčasne bol zamurovaný južný vstup do lode a pôvodné okná na lodi, ktoré nahradili dve väčšie polkruhové okná. Takisto boli zrušené združené okná v najvyššom 4. podlaží veže a upravené na jednoduché obdĺžnikové.

Ďalšie prístavby sa realizovali v roku 1850, keď zo severnej i južnej strany pripojili k presbytériu nové priestory. Ten severný slúžil ako sakristia a južný mal funkciu oratória.

V nasledujúcom období bola postavená súčasná západná tribúna v lodi, odstránená kazateľnica, zamurovaný vstup zo sakristie a upravená veža.

Z pôvodnej románskogotickej stavby sa zachovala veža a obvodové murivá lode. V podveží na západnej strane lode sa nachádza ranogotický portál, z rovnakého obdobia pochádza aj kamenná svätenička. Vo výške 3,4 metra sa nachádza úzky portál vedúci pôvodne z veže na západnú emporu. V 3. podlaží veže sa dodnes nachádzajú ranogotické združené okná. Výskum taktiež preukázal, že už v stredoveku bol interiér vyzdobený nástennými maľbami.

Status národnej kultúrnej pamiatky má kostol od roku 1963. Stredoveká časť stavby nie je nijako prezentovaná ani odlíšená od novšej prístavby.

GPS: 48.656709267, 18.216072321

Zdroje:
- Bóna, M.: Kostol sv. Gála. In: Ivan Mrva – Martin Bóna: Borčany 1113–2003. Pohľady do minulosti. Borčany 2003, s. 70–73.
- Nipčová, D.: Vývoj sakrálnej architektúry na Hornej Nitre. Dizertačná práca, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, katedra archeológie, 2013.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=3884
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5633).

esteban
29. 9. 2014