Nemčiňany

Nad obcou Nemčiňany dodnes stojí románsky kostol z 13. storočia zasvätený sv. Michalovi, jeho stredovekú podobu však výrazne potlačili prestavby v 18. a 20. storočí.

Pôvodný románsky kostolík postavili niekedy v prvej polovici 13. storočia ako jednoloďovú stavbu s kvadratickou svätyňou. Výstavba chrámu mala byť dokončená v roku 1249, čo uvádza novodobý nápis na víťaznom oblúku. Samotná obec sa v písomných prameňoch spomína už v roku 1232.

V rokoch 1716 - 1720 sa uskutočnila prestavba v barokovom štýle, ktorú si zrejme vyžiadalo aj poškodenie chrámu počas vojen s Turkami v predchádzajúcom storočí. V záujme zväčšenia kapacity románskej stavby bola jej loď predĺžená o cca 40 % západným smerom a novo zaklenutá. Ďalšie úpravy sa realizovali aj v rokoch 1788 - 89. Z barokového obdobia má pochádzať aj severná sakristia a oporné piliere severnej steny lode.

Súčasnú podobu získal chrám v rokoch 1948 - 49, kedy postavili západnú vežu s bočnými prístavbami v modernom duchu a novú sakristiu pripojili k svätyni aj z južnej strany. Interiér chrámu bol výrazne modernizovaný v roku 1992.

Stredoveký pôvod tak dnes pripomína okrem polohy a základnej dispozície stavby už len valená klenba svätyne, románske štrbinové okno v jej východnej stene (vzhľadom na jeho umiestnenie zrejme v sekundárnej polohe v súvislosti s predpokladaným zvýšením obvodových múrov svätyne na úroveň lode) a odkrytý fragment portálu v južnej stene lode. Románsky pôvod má (minimálne sčasti) aj víťazný oblúk. Súpis pamiatok na Slovensku taktiež uvádza ranogotické pastofórium a kamennú románsku krstiteľnicu zamurovanú druhotne do steny a slúžiacu ako svätenička.

GPS: 48.306348173, 18.454858661

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968 (Popis kostola je chybný, keďže uvádza polkruhovú apsidu).
- Katalóg k výstave Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja 2010. KPÚ Nitra, 2011 (publikované na CD ako súčasť rovnomenného zborníka).
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5K92).
- www.nemcinany.estranky.cz
- www.obnova.sk

esteban