Hozelec

Už len niekoľko architektonických článkov a dva náhrobné kamene pripomínajú zaniknutý kostol v obci Hozelec. Nájdeme ich prezentované v centre obce na Hlavnej ulici (predtým v areáli moderného Kostola Panny Márie Ružencovej - viz. foto).

Stredoveký Kostol sv. Martina mohli v obci postaviť už niekedy v druhej polovici 13. storočia, podobne ako stavby v okolitých obciach Gánovce, Poprad-Stojany či Švábovce. V literatúre sa niekedy uvádza dokonca pôvod v 12. storočí.

Mohlo ísť zrejme o typické ranogotické jednolodie s kvadratickou svätyňou a západnou predstavanou vežou a severnou sakristiou, ktoré prešlo v priebehu 14. alebo 15. storočia rozsiahlou prestavbou. V rámci nej bola loď zaklenutá na dvojlodie a došlo k predĺženiu svätyne o polygonálny záver (pokiaľ túto podobu nemalo už prvotné presbytérium).

Stredoveký kostol okolo roku 1800 vyhorel a v roku 1804 sa rozhodlo o tom, že poškodený objekt bude zbúraný. Stavebný materiál mal byť použitý na výstavbu fary v Švábovciach. Obec nasledujúcich takmer 200 rokov existovala bez chrámu, dnešný kostol bol postavený až v 90. rokoch minulého storočia.

Najstaršiu etapu zaniknutej stavby dnes pripomínajú dva náhrobné kamene zdobené reliéfom kríža vyrastajúceho z trojvršia. Po obvode boli zrejme doplnené nápismi, z ktorých sa zachovalo už len málo. Štýlovo patria do obdobia konca 13. storočia až 1. polovice 14. storočia.

Zrejme neskoršiu gotickú etapu reprezentujú pätky dvoch osembokých stĺpov dvojlodia, časť jedného stĺpa, dva články rebier a svorník klenby polygonálneho záveru presbytéria.

Z inventára stredovekého kostolíka sa zachoval neskorogotický oltár sv. Stanislava z obdobia okolo roku 1500, ktorý bol prenesený do neďalekého Kostola sv. Michala v Gánovciach. Okrem toho sa v zbierkových fondoch Slovenskej národnej galérie nachádza niekoľko drevených plastík z dielne Majstra Pavla z Levoče, ktoré boli súčasťou neskorogotických oltárov z obdobia rokov 1516 - 1520. Ide o sochy Bolestného Kristia, sv. Štefana, sv- Ladislava a sv. Imricha. Ďalšia plastika Madony je súčasťou zbierok Východoslovenského múzea v Košiciach.

GPS (prezentovaných architektonických článkov): 49.03288981, 20.346074581

Zdroje:
- Špirko, J.: Dejiny a umenie očami historika. Lúč, Bratislava 2001.
- https://hozelec.fara.sk/hozelec
- www.webumenia.sk/katalog?author=Majster%20Pavol...
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód 7107).

esteban