Kopernica

V obci Kopernica stojí dodnes gotický Kostol sv. Martina datovaný do 14. storočia, po prestavbách v 18. a 20. storočí bola však stredoveká podoba do veľkej miery potlačená.

Stavba sa spomína v roku 1349 a tomuto obdobiu zodpovedá aj zachovaná architektúra kostola. Išlo o jednolodie s predstavanou západnou vežou postavené na vyvýšenom mieste.

V roku 1743 bolo presbytérium predĺžené a novo zaklenuté. Z tohto obdobia pochádza aj časť vnútorného zariadenia (hlavný oltár a bočné oltáre). V roku 1929 pribudla severná loď, ktorá sa do hlavnej lode otvára dvoma arkádovými oblúkmi.

Z gotickej stavby sa zachovalo okrem obvodových múrov a spodnej časti veže už len niekoľko architektonických detailov - zamurované oblúky/portály do podvežia na južnej a severnej strane veže a južný portál do lode.

V interiéri sa pôvodne nachádzala aj neskorogotická kamenná krstiteľnica z konca 15. storočia, ktorá je dnes umiestnená v Múzeu mincí a medailí v Kremnici.

GPS: 48.68590336, 18.873170614

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Obzor, Bratislava 1968.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5F14).
- www.kremnica.fara.sk

esteban