Zbehy

V rokoch 1967 - 1968 odkryl archeológ Alexander Ruttkay pri obci Zbehy v lokalite Pod Lesneky základy románskeho kostolíka spolu so zvyškami stredovekej osady z 12. storočia. V súčasnosti však nie sú prezentované.

Išlo o neveľkú stavbu s pozdĺžnou loďou a kvadratickou apsidou, ktorú postavili na vyvýšenom mieste niekedy na prelome 12. a 13. storočia. Vnútorná dĺžka kostolíka bola 10,8 m, prístupný bol vchodom v južnej stene lode.

V západnej časti lode sa nachádzala empora, čo dokazujú odkryté základy dvoch podporných pilierov. Našli sa aj zvýraznené základy víťazného oblúka, ako aj základovú murivo oltárnej menzy a kazateľnice pri severnej stene lode.

Základy obvodových múrov mali nezvyčajne veľkú šírku 120 - 140 cm a tvorili ich dve vrstvy - dolná z lomových kameňov bez malty s vrstvami ubitej hliny a horná z lomového kameňa zaliateho maltou.

Osada nesúca zrejme meno Ethei existovala od 12. do 15. storočia a tomuto obdobiu zodpovedá aj podoba kostolíka bez ďalšej prístavby či rozšírenia.

Lokalita sa nachádza cca 2 km juhozápadne od železničnej stanice Zbehy a cca 1,7 km západne od železničnej stanice Lužianky (na mape je vyznačená iba približná poloha).

Na pôde Archeologického ústavu SAV vznikol model predpokladanej podoby kostolíka v mierke 1:50.

Zdroje:
- www.cevnad.sav.sk
- www.zbehy.sk

esteban