Sady nad Torysou-Byster

Až do roku 1996 stál v dedinke Sady nad Torysou (časť Byster) pôvodne románsky Kostol sv. Jána Nepomuckého. Pri prestavbe v rokoch 1996 - 2001 (uvádzajú sa aj roky 1995 - 1997) bola časť stredovekého muriva zbúraná a aj kvôli modernej prístavbe už románsky pôvod veľa nepripomína.

Kostolík postavili zrejme v priebehu 2. polovice 13. storočia ako jednoloďovú stavbu s kvadratickou svätyňou a dnes neznámym patrocíniom. Prvýkrát sa spomína v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337. Jeho staviteľmi mohli byť benediktínski mnísi z blízkeho opátstva v Krásnej nad Hornádom, ktorým Byster v stredoveku patril.

V priebehu reformácie kostolík prevzali kalvíni, koncom 17. storočia im stále patril, bol však už opustený. V roku 1762 už bol v rukách katolíkov. Veľkou barokovou obnovou prešiel v rokoch 1761 - 1765.

Vtedy došlo k navýšeniu obvodových múrov o 1,2 m, predĺženiu lode západným smerom a  prístavbe západnej veže. Taktiež bola zaklenutá loď a pristavaná južná sakristia (výskum v roku 1994 odkryl základy odstránenej severenej sakristie). Zamurované boli aj románske okná na južnej stene lode a východnej stene svätyne, ktoré nahradili novými väčšími. Zrejme pri tejto príležitosti bolo zmenené aj zasvätenie kostolíka (Ján Nepomucký bol vyhlásený za svätého v roku 1729).

Opravy sa realizovali aj v rokoch 1861 a 1908, v roku 1939 bol kostolík novo vymaľovaný. Chátrajúcu stavbu, ktorá ani nebola zapísaná v zozname kultúrnych pamiatok, sa v polovici 90. rokov minulého storočia rozhodli miestni veriaci opraviť a rozšíriť.

Z tohto dôvodu vykonali pamiatkari prieskum stavby, ktorý priniesol nové zistenie o románskom pôvode stavby. Dovtedy sa považoval za barokovú stavbu postavenú s využitím zvyškov gotického predchodcu. Z románskeho obdobia boli pri prieskume popísané aj zamurované okná na lodi a apside, ako aj valená klenba apsidy.

Pri rozširovaní kostolíka pripojili z východnej a severnej strany svätyne modernú prístavbu v tvare troch štvrtín kruhu, ktorá významne zasiahla do jeho celkovej podoby.

V exteriéri nie sú prezentované žiadne románske prvky. Začiatkom 90. rokov minulého storočia mali byť navyše odstránené časti gotického portálu sekundárne umiestneného v podveží. 

Aj na základe výsledkov výskumu bola stavba v roku 1995 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

GPS: 48.709124609, 21.350999706

Zdroje:
- Naďová, M.: Prieskum rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Nepomuckého v Sadoch nad Torysou, časť Byster. In: Monumentorum tutela, č. 13, str. 151 - 152.
- Výskum v rímskokatolíckom kostole Sv. Jána Nepomuckého v Sadoch nad Torysou, časť Byster. In: Pamiatky a múzeá. - Roč. 45, č. 1 (1996), s. 70-71.
- Tajkov, P.: Sakrálna architektúra 11. - 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Košice 2012. Dostupné v elektronickej podobe - www.academia.edu/34485400/Sakralna_architektura_11....
http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=19589
https://www.sadynadtorysou.sk/obec-2/cirkev/rims...
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5A08).

esteban
22. 8. 2012, upravené 27. 11. 2021