Nižný Klátov

V obci stál ešte na začiatku 20. storočia gotický kostol z prvej tretiny 14. storočia, zasvätený sv. Krížu a neskôr sv. Michalovi archanjelovi (zmienka v kanonickej vizitácii z roku 1701). Postaviť ho dal Ján, syn Iteho z Delne, nový majiteľ Nižného Klátova, ktorý dosídlil vyľudnenú dedinu nemeckými kolonistami.

V období reformácie patril kostol aj protestantom, v roku 1696 sa však spomína ako katolícky. Definitívne obyvatelia obce prestúpili späť na katolícku vieru v roku 1751. 

Začiatkom 20. storočia už kostolík nevyhovoval potrebám veriacim, a tak sa rozhodli postaviť si na jeho mieste nový. S búraním gotickej stavby začal staviteľ Ing. Július Wirth 11. septembra 1930 a už 5. októbra bol posvätený základný kameň nového kostola. Ten bol slávnostne vysvätený 4. októbra 1931 za účasti biskupa Jozefa Čárskeho.

Nová stavba zrejme sčasti dodržiava pôdorys pôvodného kostolíka a má podobu pomerne dlhého jednolodia s menším polygonálnym presbytériom a severnou sakristiou.

Zdroje
- www.niznyklatov.sk
- www.cassovia.sk/kostoly/niznyklatov
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5K99).  

esteban

Za fotografiu zaniknutého chrámu ďakujeme A. Medvecovi, za fotku súčasného chrámu ďakujeme pani A. Delimanovej.