Gerlachov

Ešte po druhej svetovej vojne stál v dedinke Gerlachov neďaleko Popradu neveľký ranogotický kostolík (Povýšenia) sv. Kríža, pôvodne sv. Martina. Kvôli narušenej statike ho zbúrali a dodnes sa z neho zachovala iba veža.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1326, kostolík však postavili zrejme niekedy na prelome 13. a 14. storočia ako typickú jednoloďovú stavbu s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou a predstavanou západnou vežou. Išlo o stredne veľký chrám, ktorého loď s presbytériom dosahovali dĺžku približne 18 m a šírku 9 m (loď). Hlavný vstup sa nachádzal na tradičnej južnej strane lode a mal podobu jednoduchého ústupkového portálu s lomeným oblúkom. Možno predpokladať, že kvadratické presbytérium bolo zaklenuté jedným poľom krížovej rebrovej klenby.

Počas reformácie prešiel do rúk evanjelikom, ktorí ho využívali do roku 1675, kedy im ho odobrali. Podľa kanonickej vizitácie z roku 1700 ho mali postaviť templári z kláštora v neďalekej Štôle, kde však tento rád nikdy nepôsobil (doložení sú však benediktíni). V tejto vizitácii, i v ďalšej z roku 1712, je opisovaný veľmi zlý stav objektu s poničenými a znesvätenými oltármi.

Na rozdiel od väčšiny spišských chrámov nebol v neskoršom období zaklenutý a až do svojho zániku mal v lodi rovný drevený strop. V prvej tretine 20. storočia bola stavba už v zlom stave s doskovým stropom úplne prehnitým.

V tomto období mal stále podobu jednolodia s kvadratickou svätyňou a západnou vežou, ku ktorej sa zo západnej strany pripájala mladšia prístavba pred vstupom do podvežia otvorená smerom na juh a sever, ktorá býva datovaná do 15. storočia. S podobným riešením sa stretávame pri minoritskom kláštornom chráme v Levoči. Juhovýchodné nárožie svätyne spevňoval oporný pilier. Gotickú podobu si zachoval južný vstup do lode, okná už boli mladšie so segmentovým záklenkom. Zaujímavým prvkom bol aj murovaný východný štít lode, ktorý čnel niekoľko desiatok cm nad šindĺovú strechu (podobne bol riešený aj západný štít lode).

V roku 1931 farský úrad v Batizovciach požiadal štátne orgány o finančné prostriedky potrebné na nevyhnutné opravy chátrajúceho gerlachovského kostolíka. Tie sa však nepodarilo zabezpečiť, a preto v roku 1939 podal okresný úrad v Poprade návrh na zbúranie objektu. Ministerstvo školstva a národnej osvety trvalo na zachovaní kostolíka, biskupský úrad žiadal štát buď o poskytnutie financíií na opravu alebo o povolenie zbúrať stavbu.

V roku 1947 boli náklady na renováciu vyčíslené sumou 250 000 Kčs. K tej ale nedošlo a naopak, v roku 1953, bola zbúraná loď, presbytérium a sakristia chrámu. Zachovaná bola aspoň veža, ktorú sa podarilo opraviť v roku 1955 za pomoci miestnych veriacich.

V posledných rokoch sa tu realizoval v dvoch etapách georadarový prieskum (spoločnosť Terra), ktorý zachytil priebeh obvodového muriva zbúranej lode, presbytéria a severnej sakristie, ako aj časti ohradného múru severne od kostolíka (južná časť bol odstránená pri budovaní komunikácie vedúcej v blízkosti zvyšku kostolíka). Murivo chrámu bolo široké 90 - 100 cm a miestami sa nachádza len cca 10 cm pod povrchom. Preukázala sa tiež prítomnosť základov murovanej oltárnej menzy v presbytériu. Vyobrazenia ešte stojacej stavby dokladajú aj existenciu oporného piliera na juhovýchodnom nároží.

Na južnej strane veže, v ktorej visí zvon z roku 1525, sa nachádza pôvodné úzke strielňové okienko. Nad pôvodným vstupom z podvežia do lode sa nachádza ďalší vstup, ktorý viedol z prvého podlažia veže podľa všetkého na západnú tribúnu. Zvyšok kostolíka nemá status národnej kultúrnej pamiatky.

Český tvorca papierových vystrihovačiek Tomáš Hrebík vytvoril model zvyšku kostolíka v mierke 1:120.

GPS: 49.097686142, 20.207623243

Zdroje:
- Kollárová, Z. -  Erdődi, J.: Gerlachov a Tatranská Polianka: dejiny a súčasnosť obcí pod Vysokými Tatrami. Obec Gerlachov, 2013.
- Špirko, J.: Dejiny a umenie očami historika. Lúč, Bratislava 2001.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1399 al. 5E89).
- https://www.facebook.com (fotka kostolíka pred zbúraním)
- https://vceraadnes.sk
- https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:TGP.K_251
- http://terray.sk
- www.obecgerlachov.sk

esteban