K odkrytiu Kostola sv. Ulricha v Trnave

Počas rekonštrukčných prác na Námestí SNP v Trnave v roku 2023 sa podarilo v hĺbke cca 70 cm od úrovne dnešného terénu zachytiť kompaktné murivo. Keďže išlo o kombináciu tehly s kameňom, možno v trnavskom kontexte predpokladať, že vzniklo niekedy v stredoveku, v období
gotiky.

Napriek tomu, že bolo výrazne poškodené, a vo väčšej miere zničené, je jednoznačné, že ide o základy polygonálnej stavby, interpretovanej ako kostol s centrálnym pôdorysom.

Jeho loď mala osemuholníkový tvar s rozmermi 8x8 metrov. Na ňu sa z východnej strany napájala svätyňa (presbytérium) dlhá 4 a široká 5 metrov. Archeologickým výskumom sa zistilo, že loď kostola bola dvojpodlažná. Zachované murivá totiž siahali až do hĺbky viac ako dva metre a celé podzemie bolo dokonca zaklenuté.

Z hľadiska funkcie kostola ide o kostnicu (tzv. ossuarium), ktorej nadzemná časť slúžila v prevažnej miere na pohrebné obrady. Podzemie využívali na pietne uloženie kostí, hlavne z lebky a končatín, ktoré vykopali pri opätovnom pochovávaní na okolitom cintoríne.

Kostol možno z niekoľkých hľadísk považovať za unikátny. Len veľmi zriedkavo stavali kostoly pred mestskými hradbami, keďže v takomto prípade ich nebolo možné dostatočne ochrániť pred prípadným zničením. Aj samotný pôdorys kostola je výnimočný, a na Slovensku veľmi zriedkavý.

Takisto jeho patrocínium sv. Ulricha, ktoré bolo identifikované na základe archívnych prameňov, bolo už od stredoveku málo frekventované v stredoeurópskom priestore.

V okolí kostnice bol rozsiahly cintorín. Zvyšky sa podarilo preskúmať nielen v jeho bezprostrednej blízkosti, ale aj pred dnešným Evanjelickým kostolom. Keďže išlo o stredoveké hroby, zosnulých do nich pochovávali bez prídavkov a pravdepodobne ich balili len do jednoduchej plachty.

V hroboch sa preto zachovalo len minimálne množstvo pamiatok, najčastejšie pracky z opaskov a pod. Ešte v priebehu stredoveku kostol spolu s cintorínom zanikol a na ich mieste vyrástol novoveký barbakan.

Pôdorys zaniknutého kostola bol pri rekonštrukcii Námestia SNP vyznačený v dlažbe (spolu s ďalšími zachytenými prvkami opevnenia) a návštevníci sa o tejto pamiatke dozvedia viac z neďaleko stojacej informačnej tabule. Práce boli dokončené pred Vianocami 2023.

Podobnejšie informácie o stavbe boli prezentované na tradičnom odbornom seminári Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja v decembri 2023 (doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik z Katedry klasickej archeológie FF TTU v Trnave, prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. z Katedry histórieFF TTU v Trnave, a samostatný výskumník Ing. Miroslav Matejka) a budú publikované z zborníku z tohto seminára.

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik, redakčne doplnené
11. 1. 2024

Rubrika: Aktuality