Veľké Kozmálovce

Až do roku 1742 stál v obci Veľké Kozmálovce románsky kostolík datovaný predbežne do 11.- 13. storočia. Rozśiahla baroková prestavba a rozšírenie v uvedenom roku zanechala z pôvodného chrámu len časť muriva. 

Kostolík zasvätený Všetkým svätým postavili na miernej vyvýšenine. Prvýkrát sa priamo spomína až v roku 1425 ako kamenná stavba so zvonicou. Najstaršia zmienka o samotnej obci je z roku 1323 v kráľovskej donácii majetkov synom istého Borsa. Leží len niečo viac ako dva kilometre od Starého Tekova, pôvodného sídla Tekovského komitátu s kostolom z 11. storočia.

Existenciu a základnú podobu románskeho chrámu odhalil geofyzikálny (Ján Tirpák), stavebno-historický (Matúš Martinák) a archívny (Peter Keresteš) výskum, ktoré sa realizovali v rámci obnovy a prestavby objektu v rokoch 2016 - 2019.

Na základe výskumov bola zrekonštruovaná jeho podoba ako jednoloďovej (vnútorné rozmery približne 8,5 x 6,8 m) so zrejme podkovovitou východnou apsidou (svätyňa podobného tvaru bola odkrytá pri výskume kostolíka z 12. storočia v neďalekej lokalite Levice-Bratka). Nie je vylúčené, že kostol mal západnú emporu s nadväzujúcou vežou.

Medzi rokmi 1674 až 1713 pristavali zo severnej strany apsidy obdĺžnikovú sakristiu a kostnicu. V rámci vizitácie sa v roku 1731 spomína existencia veže, ktorú zrejme predstavali pred západnú fasádu lode.

Stredoveká stavba z prevažnej časti zanikla pri výstavbe väčšieho chrámu v roku 1742, staršie zdroje uvádzajú aj rok 1752. Súpis pamiatok Slovenska jeho výstavbu datuje až do roku 1793, kedy však mala byť len postavená veža).

Loď starého kostola bola predĺžená približne na dvojnásobok východným smerom, čo si vyžiadalo zbúranie apsidy. Súčasne došlo aj k rozšíreniu lode južným smerom. Niekedy koncom 18. alebo začiatkom 19. storočia zbúrali strednú časť západného múru lode zrejme aj so staršou vežou a nahradili ju novou vežou.

Výskum ukázal, že z románskeho kostola sa dodnes zachovala veľká časť severného, časť západného a malý úsek južného múru lode.

Po výskume vytvorila spoločnosť Dwarf Archeology počítačovú 3D rekonštrukciu predpokladanej podoby zaniknutej románskej stavby. Kostol nemá status národnej kultúrnej pamiatky.

GPS: 48.272480742, 18.53532815

Zdroje:
- Martinák, M.: Sakrálna architektúra vrcholného stredoveku na území Tekova a Hontu. Ochrana a prezentácia. Príloha k dizertačnej práci - Katalóg lokalít. Filozofická fakulta UKF v Nitre, Nitra 2022.
- https://www.facebook.com/dwarfdigital
- https://sk.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%BEk%C3%A9_Ko...
https://mylevice.sme.sk/c/20965511/kozmalovce-bo...
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5Y79).

esteban
1. 2. 2024

Za pomoc ďakujeme výskumníkovi Matúšovi Martinákovi, spoločnosti Dwarf Archeology a Viliamovi Hrivnákovi.