Brusno

Už len vyvýšená poloha, orientácia stavby a dva portály svedčia o stredovekom pôvode Kostola sv. Ondreja v obci Brusno. Prestavby v 18. storočí i neskôr ho pripravili takmer úplne o gotickú podobu.

Kostol postavili v dominantnej polohe niekedy v priebehu 15. storočia v kedysi samostatnej obci Svätý Ondrej nad Hronom, pričom názov priamo odkazuje na patrocínium stredovekého chrámu. 

Podľa farskej kroniky kostol v roku 1503 už stál. Známy banskobystrický mešťan a podnikateľ Michal Königsberger († 1505) odkázal na potreby chrámu vo svojom testamente 20 zlatých. 

Kostol mal podobu jednoloďovej orientovanej stavby s presbytériom neznámej podoby (zrejme polygonálneho pôdorysu) a severnou sakristiou. Vstup sa nachádza na južnej strane lode.

Barokovými úpravami prešiel kostol v rokoch 1744 a 1766, kedy bol rozšírený a novo zaklenutý. V západnej časti lode postavili murovanú tribúnu. 

Viaceré opravy sa udiali aj v priebehu 19. storočia. Začiatkom 20. storočia získal chrám viacero súčastí vnútorného zariadenia (napr. hlavný oltár, kazateľnicu). V roku 1936 nadstavali vežu. 

Status národnej kultúrnej pamiatky získal objekt v roku 1963. V nadväznosti sa udiala oprava v roku 1969, následne aj v rokoch 1991 - 1993. Práce na kostole sa realizovali aj v rokoch 2000, 2002 a 2005. V roku 2018 získala farnosť z Ríma relikviu sv. Ondreja. 

Z gotického obdobia sa zachovali obvodové múry a predovšetkým dva neskorogotické sedlové portály (južný do lode a severný zo svätyne do sakristie).  

GPS: 48.795286244, 19.381713152

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4108).
http://new.brusno.fara.sk/historia/historia-farn...
https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/obj...
- https://www.dokostola.sk/kostol/411317-farsky-ko...
https://schematizmus.bbdieceza.sk/farnost/192/br...
https://www.knihydominikani.sk/hlavna_nemethy_22...

esteban
14. 1. 2024