Žarnovica

Už len máločo pripomína gotický pôvod Kostola sv. Petra a Pavla v Žarnovici, ktorého počiatky siahajú až do 14. storočia. Stavbu poškodenú počas tureckých vojen prestavali koncom 17. storočia v barokovom štýle.  

Súčasná stavba vznikla koncom 14. storočia (uvádza sa aj rok 1400), tunajšia farnosť sa však spomína už v súpise pápežských desiatkov z rokoch 1332 - 1337, keď tu pôsobil kňaz Fridrich.

Gotická stavba, prestavaná v druhej polovici 15. storočia, mala podobu pomerne dlhého jednolodia so západnou predstavanou vežou. Presbytérium malo s najväčšou pravdepodobnosťou polygonálny pôdorys. Pôvodne mal byť chrám zasvätený sv. Mikulášovi.

V 16. storočí sa aj v Žarnovici presadila reformácia a z roku 1559 sa zachovala ďalšia zmienka o tunajšom kňazovi, ktorým bol Juraj Kameni.

V roku 1647 zaútočili na Žarnovicu turecké vojská a vypálili ju. Koncom 17. storočia sa tak realizovala veľká prestavba kostola. Ten bol predĺžený východným smerom a dostal nové polygonálne presbytérium. Loď bola novo zaklenutá, pričom ale došlo k zníženiu jej múrov. Po tejto obnove došlo k zmene patrocínia na súčasné - sv. Petra a Pavla, doložené v roku 1713.

V priebehu 18. a 19. storočia pribudlo do kostola nové vybavenie, ako napríklad krstiteľnica či kazateľnica. V roku 1958 boli osadené farebné sklené okná. 

Z gotického obdobia sa zachovali obvodové múry lode s opornými piliermi, dolná časť muriva veže a neskorogotický sedlový portál s pretínavými prútmi a výzdobou v podobe maskarónov. 

Kostol nemá v súčasnosti status národnej kultúrnej pamiatky.

GPS: 48.481895229, 18.716846108

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4323).
https://zarnovica.fara.sk/
https://regiongron.sk/kostol-sv-petra-a-pavla/
https://www.knihydominikani.sk/hlavna_nemethy_22...
- Zvuk zvonov - https://www.youtube.com/watch?v=E7sPBlNeTUQ

esteban
17. 8. 2023

Za pomoc ďakujeme pani Márii Žákovičovej.