Dechtice - farský kostol

Až do druhej polovice 14. storočia siahajú dejiny farského Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v obci Dechtice. Po rozsiahlej prestavbe v 17. storočí a ďalších úpravách dnes už jeho stredoveký pôvod veľa nepripomína.

Kostol postavili cca 700 metrov južne od staršieho románskeho kostolíka niekedy v druhej polovici 14. storočia. Išlo väčšiu jednoloďovú stavbu bez veže s polygonálnym presbytériom a severnou sakristiou. V písomných prameňoch sa chrám spomína už v roku 1394.

Niekedy v priebehu 15. storočia bolo realizované zaklenutie priestoru lode. Po gotickej klenbe sa našli len nepatrné zvyšky a vzhľadom neskoršie prestavby nie je už možné zistiť viac o jej podobe.

Začiatkom 17. storočia, okolo roku 1612 podľa zachovaného letopočtu, bola k západnému priečeliu lode pristavaná murovaná veža. Západný gotický portál do lode sa tak ocitol v priestore podvežia. 

Okolo polovice 17. storočia došlo k radikálnemu zásahu do lode. Tá bola z neupresnených dôvodov (poškodenie vojnovými udalosťami, statické problémy?) prakticky celá rozobraná a nanovo postavená. Súčasne bola predĺžená západným smerom, takže do svojho pôdorysu poňala aj pôvodne predstavanú vežu. Tá bola v tejto etape aj nadmurovaná.

Z gotického muriva lode sa tak zachovala takmer v celom rozsahu len jej východná stena tvoriaca víťazný oblúk a časť západnej steny - východnej steny veže.

Pri tejto prestavbe bol kostol taktiež obohnaný múrom s mnohými kľúčovými strieľňami, dnes už zväčša zamurovanými. Do opevneného areálu vedie severný vstup s kamenným portálom.

Okolo polovice 18. storočia bola loď kostola zaklenutá dvoma poliami pruskej klenby, ktorú podopierajú prístenné piliere.

Opravu si kostol vyžiadal po poškodení požiarom v roku 1869, ktorý zasiahol celú obec. Najviac bola zasiahnutá veža chrámu, kde okrem iného došlo k roztaveniu zvonov. Práce boli dokončené koncom novembra roku 1870.

Ďalšie zásahy a opravy sa udiali aj v priebehu 20. storočia, okrem iného aj kvôli poškodeniu pri prechode frontu v roku 1945. Status národnej kultúrnej pamiatky má objekt od roku 1963.

Komplexná obnova sa realizovala v rokoch 1964 - 65, pri nej však boli osekané staršie omietky na celej fasáde, aj tie renesančné a barokové. V interiéri sa tento prístup zopakoval počas opravy v rokoch 1974 - 75. Obnova kostola sa rozbehla aj v posledných rokoch.

GPS: 48.54581736, 17.595559359

Zdroje:
- Šimončič, J. - Šimončič, I.: Dechtice - K dejinám R. kat. farnosti. Obecný úrad Dechtice, 2012.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Obzor, Bratislava 1967.
http://dechtice.fara.sk
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5B69).

esteban
1. 11. 2022