Mašková

Až do januára 1945 stál v obci Mašková neďaleko Lučenca evanjelický kostol, ktorého počiatky siahali možno ešte do románskeho obdobia. Osudným sa mu stali záverečné boje 2. svetovej vojny, počas ktorých bol podpálený Nemcami. 

Obec vznikla niekedy v priebehu 13. storočia na brehoch potoka Mašková. Prvá písomná zmienka o obci i farnosti sa zrejme nachádza v súpise pápežských desiatkov z rokoch 1332 - 1337, kde sa uvádza farár Gregor z obce Mosc.

Kostol mal podobu jednoloďovej stavby s kvadratickým presbytériom zaklenutým rebrovou klenbou. Nie je úplne jasné, či západná predstavaná veža patrila k prvej stavebnej etape alebo išlo o niečo neskoršiu dostavbu. 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 zaraďuje v tej dobe už len zvyšky kostola do románskeho obdobia. Toto datovanie by bolo potrebné doložiť aj výskumom, keďže dispozícia objektu dovoľuje datovať jeho vznik aj do ranogotického obdobia druhej polovice 13. storočia. 

Počas obdobia stredoveku sa nezachovala žiadna priama zmienka o tunajšom kostole. Ten počas reformácie prešiel kostol do rúk evanjelikov a evanjelický zbor je tu doložený v roku 1622.

V tom istom roku Katarína Forgáčová kostol vrátila katolíkom. Evanjelici ho však dostali naspäť v roku 1647 podľa nariadenia zemského snemu. Keď sa ho následne pokúsila znova zabaviť, evanjelickí veriaci, improvizovane vyzbrojení, skryli v kostole a odmietli ho vydať.

V priebehu 17. storočia bola veža zvýšená o drevenú nadstavbou s ochodzou. Podľa mladších písomných záznamov sa mala ďalšia oprava kostola realizovať od roku 1690, čo bolo doložené nápisom na drevenom strope.

Pôvodná stredoveká stavba bola v rokoch 1793 - 94 rozšírená prístavbami na severnej i južnej strane s rozmermi 5 x 6 m, čím nadobudol jej pôdorys tvar kríža. Kostol mal v lodi drevený doskový strop zdobený maľbami. Jeho dĺžka "od oltára po vežu" bola 16,7 m, šírka lode bola 8 m. Výška chrámu (zrejme lode po strop) mala byť 4,5 m. 

V takejto podobe kostol slúžil svojim veriacim až do záverečných bojov 2. svetovej vojny, ktoré sa mu stali osudnými. Dňa 17 januára 1945 bola delostreleckou paľbou nemeckých vojsk zničená veža kostola a vzniknutý požiar do veľkej miery zničil celú stavbu chrámu.

Drevená konštrukcia veže a jej zastrešenia sa prepadli, oheň následne úplne roztopil najväčší zvon. Najmenší zo zvonov bol dostrieľany a iba stredný zvon prežil v poriadku. Statika múrov bola silne narušená a zničené či poškodené bolo aj prakticky všetko zariadenie kostola. Nepoškodený prežil len kríž s ukrižovaným Ježišom.

V prvých dňoch po zničení chrámu sa konali služby Božie konali priamo na ruinách, potom sa presunuli do priestoru fary. V roku 1946 bola dokončená ako dočasná náhrada kostola modlitebňa. 

Ruinu zničeného kostola z veľkej časti rozobrali krátko po skončení 2. svetovej vojny. Na mieste zostali stáť len zvyšky murív, ktoré sú zdokumentované ešte v roku 1972. V tej dobe už v Maškovej naplno bežal projekt výstavby nového evanjelického chrámu na mieste sterého.

Veriaci sa naň začali zbierať ešte v roku 1966 a stavebné povolenie na nový kostol bolo vydané v roku 1969 s rozpočtom na výstavbou vo výške 508 000 Kčs. Ešte v tom istom roku bol položený základný kameň chrámu. Dokončený bol v roku 1974. 

Pri výstavbe nového kostola bolo zvyšné murivo stredovekého chrámu odstránené. Kostol postavili niekoľko metrov južnejšie oproti zaniknutej stavbe. Do jeho interiéru bol umiestnený aj spomínaný kríž s Ježišom ako pripomienka starého kostola a symbol večného života, ktorý prežil aj požiar.

Zaujímavý osud mali aj staré i nové maškovské zvony. Jediný zachovaný zvon bol prevezený do Senca, kde dodnes slúži evanjelickým veriacim. Do seneckého zboru boli poslané aj ostatné dva poničené zvony, kde z nich dali odliať nové.

Ako náhradu získali maškovskí evanjelici tri zvony z kostola v obci Lešť, ktorá bola vysídlená kvoli vytvoreniu vojenského výcvikového priestoru. Z tamojšieho kostola boli do Maškovej prevezené aj jeden oltárny obraz a kovová krstiteľnica. 

Severne od kostola sa aj dnes v teréne črtajú obrysy základov zaniknutej stavby. Otvára sa tak do budúcna možnosť realizovať výskum, ktorý by pomohol objasniť napríklad aj dobu jej vzniku. 

GPS: 48.333728006, 19.565427303

Zdroje:
- Chrám Boží v Maškovej - videodokument
Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Sitár, T.: Osídlenie Novohradskej stolice v stredoveku, Vydavateľstva Miloš Hric ml., Lučenec 2019.
https://www.maskova.sk/udalosti-v-obci/fotogaleria/historia-obce-6sk.html
https://www.maskova.sk/obec/historia/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Maskova(obec)

esteban
13. 11. 2022

Titulné foto: Archív KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Lučenec

Za pomoc ďakujeme pracovníčkam KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Lučenec.