Smolenice

Už len obvodové múry presbytéria sa zachovali z pôvodne gotického Kostola Panny Márie v Smoleniciach. Stredoveká podoba stavby sa stratila po neskororenesančnej prestavbe v 17. storočí.

Lokalita dnešnej obce bola osídlená dávno v minulosti, svedkom toho je aj hradisko zo staršej doby železnej na Molpíri. Smolenice sa v písomných prameňoch spomínajú v roku 1256. Ide o zmienku v listine kráľa Bela IV., ktorou daroval obec Boleráz klariskám z Trnavy, v podobe Solumus.

V tomto období Smolenice patrili rodu Elefántiovcov z Lefantoviec, čo dokladá listina z roku 1291, kedy si členovia rodu rozdelili majetky. V tejto listine sa prvýkrát spomína aj tunajší Kostol Panny Márie, fara až v roku 1390. Postavili ho na neveľkej vyvýšenine zrejme mimo osídlenia (takto je opisovaná jeho poloha ešte v druhej polovici 18. storočia). 

Kostol bol riešený podľa všetkého ako jednolodie, možno už aj so súčasným polygonálnym presbytériom, ktoré sa v regione juhozápadného Slovenska začína objavovať od polovice 13. storočia. Zrejme sa však nedá vylúčiť ani možnosť, že bolo postavené aj neskoršie. Vonkajšie oporné piliere sú dokladom, že svätyňa bola zaklenutá gotickou rebrovou klenbou.

Vizitácie v roku 1561 a 1562 zaznamenali, že chrám bol v dobrom stave. V ďalšej vizitácii z roku 1634 je opísaný ako veľmi malý, bez veže. Vizitátor by nenamietal, ak by si farníci postavili nový kostol. Súčasne sa aj uvádza patrocínium Narodenia Panny Márie. 

So stavbou väčšieho chrámu sa začalo v krátkom čase, keďže už v roku 1644 bol hotový. K jeho vysviacke došlo v roku 1647. Kostol dostal novú renesančnú loď so vstavanou západnou vežou.

Zachovaná zostalo polygonálne presbytérium s východnou stenou staršej lode a neskoršie dostavaná severná sakristia. Na presbytériu boli zamurované široké gotické okná a nahradené užšími. 

V 17. a 18. storočí pristavali menšie prístavby z južnej strany lode. V 18. storočí bola taktiež rozšírená sakristia východným smerom.

Kostol získal status národnej kultúrnej pamiatky v roku 1963. Koncom 20. storočia sa realizovala pamiatková obnova objektu, v rámci ktorej boli zachytené časti špaliet zamurovaných gotických okien presbytéria s fragmentmi sieťovej výmaľby.

Tým bol potvrdený stredoveký pôvod chrámu, ktorý dovtedy len nepriamo naznačovali písmomné zmienky, oporné piliere svätyne či zvon zo 14. storočia. Gotické okná nie sú v súčasnosti nijako prezentované.

GPS: 48.509918173, 17.431992888

Zdroje:
- Nováková, K. a kol.: Smolenice - vlastivedná monografia obce. Obec Smolenice 2011.
-
Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009. 
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
https://smolenice.com/navstevnik/pamiatky/kostoly/farsky-kostol-narodeni...
https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/?inNkp=1956
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2A41).

esteban
29. 6. 2023

Za pomoc ďakujeme Andrejovi Lančaričovi zo Smoleníc.