Boleráz

V rokoch 1934 a 1966 boli v obci Boleráz dvakrát odkryté zvyšky stredovekého Kostola sv. Michala archanjela. V súčasnosti stojí na jeho mieste predajňa potravín.

Kostolík postavili na miernej vyvýšenine najneskôr v druhej polovici 12. storočia. Išlo o jednoloďovú kamennú stavbu s kvadratickou svätyňou. Vonkajšie rozmery stavby boli len približne cca 10,5 m x 8,6 m (loď) a cca 6,4 m x 5,1 m (svätyňa).

Niekedy v 14. alebo 15. storočí bola k severnej stene svätyne pristavaná obdĺžnikoví sakristia. V neskoršom období pripojili k západnej stene lode zrejme hranolovú vežu.

Pravdepodobne v 17. storočí došlo k zväčšeniu kapacity kostola predĺžením lode západným smerom o cca tri metre. To si vyžiadalo zbúranie staršej veže. K novému západnému priečeliu bola v rámci prestavby pristavaná aj nová veža.

Následne, možno ešte v 17. storočí bola z južnej strany predĺženej lode pripojená obdĺžniková prístavba rovnakej dĺžky ako loď. Jej účel nie je úplne jasný.

V 80. rokoch 18. storočia sa kostolík nachádzal v zlom stave a chátral, až v roku 1786 prestal byť používaný na liturgické účely. Už v roku 1787 bol v obci postavený nový kostol a stredoveká stavba sa postupne zmenila na ruinu a zanikla.

V roku 1803 na tomto mieste vznikla farská záhrada, a preto možno predpokladať, že nadzemné murivá už vtedy neexistovali.

V roku 1905 bola plocha upravená, čím podľa všetkého boli odstránené z povrchu všetky prípadné zvyšky kostolíka. Okolo záhrady bol vtedy aj postavený ohradný múr, pričom ako stavebný materiál zrejme poslúžili aj kameň a tehly zo zaniknutého chrámu.

V roku 1934 sa na mieste uskutočnil zisťovací výskum, ktorý realizoval A. Loubal. V rámci neho bola odkrytá veľká časť pôdorysu kostolíka aj s menšou plochou príkostolného cintorína. Najstaršie hroby boli datované už do 11. storočia, samotný chrám však až do obdobia po polovici 13. storočia. Jeho predchodcom mal byť drevený kostol.

Po skončení výskumu miestni obyvatelia vyberali kameň z odkrytých základov a používali ho ako stavebný materiál.

V roku 1966 sa uskutočnil druhý výskum vedený Alexandrom Ruttkayom, ktorý bol podnietený začiatkom prác na stavbe predajne potravín na tomto mieste. Výskum bol limitovaný časovo i svojim rozsahom, aj tak však priniesol viaceré spresnenia i datovanie prvej stavebnej etapy najneskôr do druhej polovice 12. storočia. To z kostolíka urobilo jednu z najstarších známych sakrálnych stavieb v tomto regióne.

GPS: 48.465592638, 17.492001414

Zdroje:
- Ruttkay, A.:
Revízno-záchranný výskum zaniknutého kostola v Boleráze. In: Slovenská archeológia, roč. XXII, 1974, č. 1, str. 107 - 127. Dostupné v elektronickej forme - www.cevnad.sav.sk/slovenska_archeologia_1974_1.pdf. Odtiaľ sú prevzaté aj použité nákresy.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009.
- https://www.boleraz.eu/nasa-obec/pamiatky-pamatihodnosti/

esteban