Bratislava - románsky predchodca františkánskeho kostola

Do obdobia okolo polovice 13. storočia sú datované zvyšky románskej stavby, ktoré sú zakomponované v hmote dnešného gotického kostola františkánov v Bratislave. Ten bol slávnostne vysvätený v roku 1297.

Z tejto staršej stavby bolo počas výskumu chrámu v 90. rokoch odkryté murivo tvoriace dnes južnú časť víťazného oblúka. Zachovala sa tu kamenná konzola klenby s nadväzujúcou časťou klenbového rebra. Zrejme v pokračovaní tohto múru južným smerom, dnes v chodbe pri svätyni, sa našlo románske štrbinové okno s polkruhovým záklenkom a maliarskou výzdobou.

Ide tak o zvyšky murovanej stavby (priestoru) zaklenutej rebrovou klenbou, ktorej prevažná časť stála južne od súčasného presbytéria. Časť jej múru potom využili o niekoľko desaťročí neskôr stavitelia gotickej lode.

Nie je jasné, o aký románsky objekt išlo. Odborníci uvádzajú viacero alternatív, pričom pripúšťajú aj možnosť, že nemuselo ísť o sakrálnu stavbu. Do úvahy podľa nich pripadá možnosť, že to mohol byť starší kostol, resp. jeho presbytérium (v roku 1296 sa v Bratislave spomína Kostol sv. Jána evanjelistu, pričom toto patrocínium dnes nesie severná gotická kaplnka), ktorý mohol ale nemusel patriť františkánom. Niektorí autori uvažujú dokonca aj o transepte (priečnej lodi) staršieho chrámu. Mohlo tiež ísť aj o niektorý z kláštorných objektov.

Niektorí odborníci spomínajú aj možnosť, že na tomto mieste mohla stáť kráľovská rezidencia (v 13. storočí boli uhorskí panovníci významnými zakladateľmi františkánskych kláštorov).

Orientácia múru so zachovaným oknom v smere sever - juh podľa všetkého vylučuje, že by mohlo ísť o loď alebo svätyňu staršieho chrámu, v prípade transeptu ale táto výhrada neplatí. Odpoveď na otázky o pôvode bude môcť zrejme dať až ďalší výskum.

Zachované románske okno je voľne dostupné v rámci návštevy kostola.

GPS: 48.144890779, 17.108534575

Zdroje:
- Oriško, Š.: Prvé stredoveké stavby žobravých reholí na Slovensku. In: Pamiatky a múzeá, roč. 2004, č. 1, 15–22
- Pomfyová, B.: Letnery v stredovekých kostoloch na Slovensku : príspevok k stavebným dejinám mendikantských kláštorov. In: Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, str. 715 - 747. Dostupné v elektronickej forme - https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/141397.
Ciulisová, I.: Stredoveká podoba bratislavského františkánskeho kostola. In: Ars, roč. 2000, č. 1–3, str. 78 - 93.

esteban
20. 4. 2022