Uhrovec

Ešte na začiatku 19. storočia stál v obci Uhrovec románsky Kostol sv. Ducha. Schátranú stredovekú stavbu však v roku 1816 nahradili súčasným chrámom.

Samotná obec sa v písomných prameňoch objavuje v roku 1258, vznikla však zrejme podstatne skôr, niekedy v období od konca 10. a prvej polovice 11. storočia.

Farnosť v Uhrovci sa spomína v roku 1260 a zahrnutá je aj v zozname pápežských desiatkov z rokov 1332-1337. Existovala však podľa všetkého už koncom 12. storočia.

Kostolík postavili na návrší na okraji obce pravdepodobne pred koncom 12. storočia a podľa kanonických vizitácií mal byť podobný stojacemu kostolu v neďalekej Kšinnej. Na základe toho možno usudzovať, že šlo o jednoloďovú, bezvežovú stavbu s polkruhovo ukončenou apsidou.

Stavebným materiálom mal byť kameň a kostolík mal mať dva vstupy a šesť okien. Okolo sa nachádzal cintorín obohnaný ohradným múrom. V areáli stála aj zvonica.

Vizitácia z roku 1806 hovorí o zlom stave objektu, ktorý bol následne zbúraný a na jeho mieste postavili v roku 1816 súčasný klasicistický kostol. Ten už má severo-južnú orientáciu.

Geofyzikálny výskum Doc. RNDr. Jána Tirpáka, CSc. potvrdil existenciu murív zaniknutej stavby pri sakristii a svätyni súčasného kostola, ako aj v interiéri sakristie. Taktiež sa podarilo zachytiť úsek ohradného múru.

GPS: 48.745585004, 18.336111903

Zdroje:
Nipčová, D. - Paterka, P. - Tirpák, J.: Výsledky geofyzikálnych prieskumov stredovekých sakrálnych objektov. In: Monument revue, VIII, 2019, č. 2, str. 37 – 47. Dostupné v elektronickej podobe -  www.pamiatky.sk/Content/Data/File/ARCHIV/MR_2019-2.pdf.
- Nipčová, D.: Vývoj sakrálnej architektúry na Hornej Nitre. Dizertačná práca, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, katedra archeológie, 2013.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1122).
http://www.uhrovec.fara.sk/index.html
www.dokostola.sk/kostol/412498-zoslania-ducha-svateho

esteban
17. 11. 2021

Za fotografie ďakujeme Mgr. Ľubošovi Pallerovi.