Poltár - zaniknutá obec Dolný Poltár

Pri archeologickom výskume lokality Kostolisko pri Poltári v rokoch 1965 - 1966 boli odkryté okrem iného aj zvyšky opevneného stredovekého kostolíka datovaného do druhej polovice 13. storočia. Výskum viedol archeológ Igor Hrubec z Archeologického ústavu SAV v Nitre.

Kostolík postavili ako súčasť areálu opevneného sídla v zaniknutej dedine Dolný Poltár na miernej vyvýšenine juhozápadne od dnešného Poltára zrejme niekedy v druhej polovici 13. storočia ešte v románskom štýle. Mal podobu jednolodia s východnou svätyňou kvadratického pôdorysu so západnou predstavanou vežou a dvoma, zrejme neskoršími prístavbami na  severnej strane.

Vnútorné rozmery lode boli 12,4 m x 6,2 m a svatyňa mala pôdorys štvorca so stranami dlhými 4,2 m. Kostolík bol opevnený, pričom na východnej strane sa k opevneniu pripájala murovaná kostnica s pôdorysom nepravidelného štvoruholníka. 

Pri výskume bolo odkrytých aj 132 hrobov datovaných mincami do obdobia 14. - 17. storočia. Ešte predtým, od roku 1865, keď sa lokalita začala poľnohospodársky využívať, boli rozrušené ďalšie hroby z mladšieho obdobia (pochovávalo sa tu ešte v prvej polovici 19. storočia). Ľudské kosti sa na mieste nachádzajú dodnes.

V 17. storočí vymrela tunajšia vetva šľachtického rodu Sóos a dedina Dolný Poltár zanikla. Osud kostolíka sa naplnil v roku 1791, kedy sa evanjelický zbor v Poltári rozhodol vybudovať nový kostol. Ešte stojacu stredovekú stavbu využili ako zdroj stavebného materiálu. Obnova evanjelického kostola v Poltári v roku 1967 odkryla po odstránení omietok v murive sekundárne využité architektonické články datované do 15. storočia.

Pri výskume bola presná lokalita kostolíka zistená pomocou prístroja na meranie elektromagnetického odporu. Išlo pritom o vôbec prvé využitie tejto metódy pri archeologickom výskume na Slovensku. Pôdorys kostolíka bol odkrytý prevažne v negatíve len s malými zvyškami murovaných základov. Šírka základovej ryhy bola 100 - 110 cm. Ukázalo sa, že južná časť ohradového múru a príkostolného cintorína bola zničená pri ťažbe hliny. Datovanie vzniku kostolíka bolo určené len približne na základe analógií pôdorysu stavby.

V rokoch 2006 a 2007 sa na mieste zaniknutej obce, kde sa dnes nachádza záhradkárska osada, uskutočnil geofyzikálny prieskum, ktorý zachytil aj viaceré murivá, ktoré neboli odkryté pri staršom archeologickom výskume.

GPS: 48.424804698, 19.782582164

Zdroje:
- Hrubec, I.: Výskum zaniknutej dediny Dolný Poltár. In: Archeologické rozhledy, roč. 1971, č. 23. ČSAV, Academia, Praha, 1 str. 69 - 79. Dostupné v elektronickej podobe - http://www.digitalniknihovna.cz/knav/view/uuid:d2dcecd3-3cfa-11e1-1589-0.... (odtiaľ je prevzatý nákres lokality s pôdorysmi odkrytých stavieb).
- Tirpák, J. - Fottová, E. - Bartík, M.: Geophysical Prospecting of Deserted Village Dolný Poltár. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2007, č. 41, str. 65 - 67. Dostupné v elektronickej forme - http://www.cevnad.sav.sk/aktivita_1_1/SZ_41.pdf.
- Ruttkay, M: Výskum stredovekých dedinských sídiel na Slovensku (Stav a perspektívy). In: Archaeologia historica, roč. 1999, č. 24, str. 7 - 40. Dostupné v elektronickej podobe - https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/140319/2_Arc...
- www.geocaching.com/geocache/evanjelicky-kostol... (odtiaľ je prevzatý titulný obrázok)
- https://www1.pluska.sk/archiv/odhaluju-tajomstvo-poltara

esteban

Za pomoc ďakujeme PhDr. Eve Fottovej, PhD. z AÚ SAV.