Bajtava

Už len sekundárne osadený gotický portál v stene lode súčasného chrámu a kamenná krstiteľnica pripomínajú existenciu stredovekého kostola v obci Bajtava. Dnes stojaci Kostol Narodenia Panny Márie pochádza z druhej polovice 18. storočia (uvádza sa aj 17. storočie).

Obec Bajtava sa spomína prvýkrát v bližšie nedatovanej listine z obdobia rokov 1254 - 1259. V tomto období bola súčasťou majetkového vlastníctva ostrihomského arcibiskupa. V roku 1261 sa uvádza ako vlastník ostrihomská kapitula.

O stredovekom kostole nemáme veľa informácií. Na základe obecnej pečate niektorí odborníci odvodzujú, že pôvodne mohol byť zasvätený sv. Vojtechovi/Adalbertovi. Ten sa tešil v Maďarsku veľkej úcte, keďže podľa tradície pokrstil neskoršieho prvého uhorského kráľa, sv. Štefana.

O datovaní zaniknutej stavby niečo naznačuje iba jednoduchý gotický portál dnes sekundárne osadený vo východnej stene lode. Jeho tvaroslovie je typické pre 13. storočie. Zachovaná kamenná kupa krstiteľnice polygonálneho tvaru je datovaná do 15. storočia.

Kostol nie je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

GPS: 47.853863117, 18.74958086

Zdroje:
- http://www.bajtava.sk/index.php/sk/kostol
- https://dokostola.sk/kostol/411958-narodenia-panny-marie
- https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kapvh/Docs/EPIG_...
- Tari, E.: Kőbe faragott liturgia. A Karpát-medence kőzepkori kő keresztelőmedencéi. Budapest 2018.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5X21 a 2916).

esteban

Za pomoc ďakujeme výskumníčke Michaele Haviarovej a tiež Okresu Krtíš... :).