Dolné Strháre

Hneď štyri stredoveké kostoly, z toho dva románske, zachytil archeológ Zoltán Drenko pri výskume v polohe Kostolisko v obci Dolné Strháre v rokoch 1972 - 1975.

Najstarší kostolík datovaný do 11. - 12. storočia mal podobu neveľkého jednolodia s polkruhovou apsidou. Celkové rozmery stavby boli 13 x 8 m a apsidy 5 x 1,5 m. Zaniknúť mal ešte v románskom období a sčasti prekrývajúc jeho pôdorys mal vzniknúť na tomto mieste nový románsky kostol s orientáciou svätyne viac na juhovýchod. Z Drenko ju popísal opäť ako stavbu s obdĺžnikovou loďou a polkruhovou apsidou.

Takúto interpretáciu nálezovej situácie však neprijali všetci odborníci. Alojz Habovštiak spochybnil existenciu druhého románskeho kostola ako nedoloženú. 

Románsky chrám bol v gotike (v 1. pol. 14. storočia) predĺžený východným smerom, pričom zbúranú apsidu nahradilo pokračovanie lode ukončené polygonálnym presbytériom v rovnakej šírke ako loď. Tá mala v tejto etape dĺžku 22 metrov (uvádza sa aj 21 m) pri rovnakej šírke 8 m.

Potrebám miestnej komunity veriacich však nepostačoval ani tento zväčšený kostol a tak došlo k jeho ďalšiemu rozšíreniu v prvej polovici 15. storočia. Bola zbúraná románska loď, ktorú nahradila nová - širšia a dlhšia (smerom na západ). Zväčšená loď mala dĺžku 30 m a šírku 10 m (o dva metre väčšiu oproti skorším etapám).

Po výskume neboli odkryté základy stredovekých stavieb nijako prezentované, čo sa zmenilo až v roku 2018, keď miestne občianske združenie Kostolisko OZ s finančnou podporou Nadácie VÚB realizovalo projekt Kostolisko - archeologické nálezisko. V rámci neho bola lokalita vyčistená a pôdorysy jednotlivých kostolov vyznačené kameňmi rozličnej farby.

Pri lokalite stojí Kaplnka sv. Anny z roku 1938, ktorá bola pristavaná k staršej veži z roku 1873.

Zdroje:
- Habovštiak, A.: Stredoveká dedina na Slovensku. Bratislava, Obzor 1985.
- Drenko, Z.: Zaniknuté stredoveké kostoly v Dolných Strhároch. In: AVANS v roku 1975, AÚ SAV, Nitra 1976, st. 85 - 86. Dostupné v elektronickej podobe - www.cevnad.sav.sk/aktivita_1_1/AVANS_v_roku_1975.pdf.
- https://kostoliskooz.webnode.sk/
https://okresvk.wordpress.com/2014/05/29/rimsko-katolicka-kaplnka-v-doln...

esteban
15 12. 2021