Stredné Plachtince

Už len orientácia stavby vo vyvýšenej polohe a štrbinové okno východnej steny svätyne dnes v exteriéri pripomína stredoveký pôvod kostola Evanjelickej cirkvi a. v. v obci Stredné Plachtince. Jeho pôvod však siaha zrejme až do 14. storočia.

Prvá písomná zmienka viažuca sa k obci je z roku 1243, v ktorej sa spomína zem Palahta. Na tomto území postupne vzniklo viacero dedín, medzi nimi aj Stredné Plachtince, ktoré sa prvýkrát menovite spomínajú v roku 1473 pod názvom Kezeppalotha.

Tunajší kostol postavili vo vyvýšenej polohe (dnes na východnom okraji obce) zrejme niekedy v 14. storočí. Nie je isté, či sa objekt spomína už v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337, kde sa nachádza zmienka o dvoch kostoloch v dvoch Plachtinciach, ale bez bližšieho určenia.

Chrám má podobu jednoloďovej stavby s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou a západnou vežou. Podľa niektorých zdrojov bola v 14. storočí postavená len menšia kaplnka (neznámej podoby), keďže aj ešte aj v roku 1626 je objekt popísaný ako kaplnka. K nej mala byť v roku 1742 pristavaná súčasná loď v barokovom štýle (a zrejme aj západná veža).

Nie je však vylúčené, že stredoveká stavba mala podobu menšieho jednolodia s kvadratickým presbytériom (zachoval sa aj gotický víťazný oblúk) a v spomínanom roku 1742 došlo len k predĺženiu lode západným smerom. Naznačoval by to odskok v murive na južnej strane lode.

V rokoch 1832 - 1833 bola postavená súčasná západná vežu (asi na mieste staršej veže). Jej výška je 22 metrov. V nasledujúcich rokoch sa realizovali len úpravy v menšom rozsahu. Úprava fasád sa vykonala v roku 1925.

K stredovekému obdobiu sa hlási predovšetkým kvadratické presbytérium. Na jeho východnej stene sa nachádza menšie štrbinové okno. V Interiéri sa zachovala gotická krížová rebrová klenba, ako aj neskorogotický sedlový portál vedúci do severnej sakristie. Okrem toho sa v kostole zachoval už uvedený gotický víťazný oblúk a tiež južný portál s prútmi v ostení. Viac svetla do histórie pamiatky môže vniesť až podrobnejší výskum.

GPS: 48.224542204, 19.296723604

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- https://okresvk.wordpress.com/2014/05/29/kostol-v-strednych-plachtinciach/
- http://www.stredneplachtince.sk/-cirkev
- Krivošová, J. a kol.: Evanjelické kostoly na Slovensku. Liptovský Mikuláš, Tranoscius 2001.

esteban