Osuské - zaniknutá dedina Ropov

V roku 1943 odkryl známy archeológ Vojtech Budinský-Krička severne od obce Osuské (okr. Senica) základy zaniknutého kostolíka patriaceho už neexistujúcej dedine Ropov. Dnes nie je objekt nijako prezentovaný.

Dedina Ropov sa spomína spolu s ďalšími obcami v okolí už v listine z roku 1262 pod názvom Rupov. Zanikla zrejme niekedy v 15 - 16. storočí, keďže v daňových súpisoch zo 16. storočia sa už nespomína.

Zvyšky zaniknutej obce boli zachytené počas výstavby cesty medzi obcami Osuské a Prietrž. Okrem kostola bol objavený aj priľahlý cintorín a niekoľko sídliskových objektov.

Výskum sa realizoval v máji roku 1943 a v rámci neho boli boli odkryté základy sakrálnej stavby datovanej do prvej polovice 13. storočia. Mala podobu neveľkého jednolodia s kvadratickou svätyňou, pričom celková dĺžka bola cca 12,5 m. Loď mala rozmery cca 9 x 7 m a svätyňa bola cca 5 metrov široká a 3,7 metra dlhá.

Kostolík bol orientovaný v smere JZ - SV a loď bola od svätyne oddelená triumfálnym oblúkom. Základy objektu sa zachovali vo výške od 20 do 115 cm. Stavebným materiálom bol lomový kameň.

Pri výskume sa podarilo odkryť len niekoľko opracovaných kameňov. Jedným z nich bol pieskovcový článok s plastickými žliabkami, ktorý mohol pochádzať z pôvodného portálu. Medzi zaujímavé nálezy patrí aj železný kľúč a závesný pánt z dverí. Výskumníci taktiež objavili aj dôkazy staršieho slovanského osídlenia lokality.

Autor výskumu vyslovil domnienku, že kostolík slúžil ako spoločný pre viacero okolitých dedín a po tom, čo v nich postupne postavili nové chrámy, stratil svoj pôvodný účel.

GPS: cca 48.653879293, 17.443551064

Zdroje:
- Budinský-Krička, V.: Slovanské sidlisko a zaniknutá stredoveká dedina v Osuskom. In: Študijné zvesti AÚ SAV, č. 18/1970, str. 211 - 242. Dostupné v elektronickej podobe. Z tejto štúdie boli prevzaté aj nákres kostolíka a jeho polohy.
- http://www.osuske.sk/view.php?nazevclanku=hist%D3ria-obce&cisloclanku=20...

esteban