Veľké Zlievce

V roku 2001 sa uskutočnil v areáli Kostola sv. Mikuláša vo Veľkých Zlievciach záchranný archeologický výskum vedený archeologičkou Erikou Hraškovou. V rámci neho sa podarilo sčasti odkryť murivá zaniknutého stredovekého chrámu, korého počiatky siahajú zrejme až do 13. storočia.

Kostol v obci sa spomína v písomných prameňoch už v roku 1265 a opätovne aj v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337. Je teda reálne, že objavená stavba pochádza spred roka 1265.

Postavili ju v dominantnej polohe ako jednoloďovú stavbu so svätyňou neznámeho tvaru (zrejme kvadratického). Archeologický výskum ukázal, že loď chrámu je staršia ako odkryté presbytérium. Základy lode boli vymurované z lomového kameňa a okrúhliakov, ktoré spájala nekvalitná vápenná malta. 

Niekedy v období gotiky (14. - 15. storočie) bola pôvodná svätyňa odstránená a nahradená väčším polygonálnym presbytériom v šírke lode, ktorého nárožia spevňovali oporné piliere. Okrem základov sa tu zachovalo čiastočne aj nadzákladové murivo z lomového kameňa, v ktorom sa tiež nachádzajú sekundárne použité články kamennej klenby staršej svätyne. K presbytériu sa pripájala zo severnej strany sakristia.

Stredoveká stavba zanikla počas tureckých vojen a nahradil ju súčasný kostol, postavený na jej mieste v roku 1667. Pri jeho výstavbe bol použitý aj stavebný materiál zo staršieho chrámu. Na rozdiel od neho je orientovaný v smere sever - juh. V roku 1750 bol objekt upravený v neskorobarokovom štýle, pričom k západnému priečeliu pristavali murovanú vežu. Tá bola zbúraná po druhej svetovej vojne.

Zaniknutý stredoveký kostol dnes nie je nijako prezentovaný.

GPS: 48.202254427, 19.451610446

Zdroje:
- Hrašková, E.: Zaniknutá sakrálna stavba vo Veľkých Zlievcach. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, 2001, s. 67-68. Dostupné v elektronickej podobe
- Hrašková, E. - Šimkovic, M.: Nové poznatky k architektúre stredovekých kostolov v regióne Novohradu a Hontu. In: Archaeologia historica: sborník příspěvků přednesených na 34. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na interetnické vztahy ve středověku a jejich odkaz hmotné kultuře. Opava 23. - 27. září 2002 / Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně 28, (2003,) s. 477-489.
- https://okresvk.wordpress.com/2016/06/22/kostol-vo-velkych-zlievcach/
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia ).

esteban