Reštaurovanie fresiek v šivetickej rotunde

Už od roku 2017 prebieha reštaurovanie stredovekých nástenných malieb v románskej rotunde v obci Šivetice. Práce realizuje vďaka dotáciám z programu MK SR Obnovme si svoj dom reštaurátor Miroslav Janšto.

V roku 2017 sa pozornosť sústredila na fresky z románskeho obdobia - scény zo života sv. Margity Antiochijskej a scénu Ukrižovania v medziokennom priestore (čistenie od depozitov, odstránenie nevhodného tmelenia čiastočne prekrývajúceho pôvodné maľby; čistenie malieb od zbytkov premalieb a vápenných náterov; upevňovanie omietkových vrstiev; tmelenie výpadkov do pôvodnej štruktúry omietky; výtvarné scelenie tmelov).

V minulom roku sa práce týkali odstraňovania sekundárnych náterov a omietkových vrstiev na klenbe, pokračovalo sa vo fixovaní uvoľnených omietok k podkladovému murivu, odsolená bola soklová časť stien, vytmelený povrch románskych i zachovaných gotických malieb, realizovaná retuš a záverečné konzervovanie nástenných malieb.

V tomto roku žiada farnosť Rímskokatolíckej cirkvi v Šiveticiach na pokračovanie obnovy sumu 14 250 eur, ktoré by mali byť určené na reštaurovanie malieb na víťaznom oblúku. Vyhodnotenie žiadostí ešte nie je zverejnené.

esteban

Za informácie ďakujeme pani Silvii Pavlovej, vedúcej pracoviska KPÚ Banská Bystrica v Lučenci.

Rubrika: Aktuality