Seňa - šesťboká sakristia

Počas výskumu románskogotického kostola v Seni v rokoch 2004 - 2005 boli pri severnej strane svätyne odkryté zvyšky zaniknutej sakristie, ktorá mala netradičný pôdorys šesťbokej centrály. Sakristia zanikla niekedy okolo roku 1740.

Románskogotický kostol v obci postavili niekedy okolo polovice 13. storočia, zrejme na mieste staršej stavby. Severnú sakristiu nezvyčajnej podoby k nemu pristavali niekedy koncom 13. až začiatkom 14. storočia. Podobnú stavbu z tohto obdobia, dokonca dojpodlažnú, nájdeme v neďalekej maďarskej obci Pásztó.

Centrálu postavili s prihliadnutím na severnú stenu svätyne (stala sa južnou stenou hexagónu), ako aj na nárožný oporný pilier svätyne na severovýchodnej strane, ktorý integrovali do juhovýchodnej steny sakristie. Stavba tak získala mierne nepravidelný pôdorys s odlišnou dĺžkou jednotlivých strán. Priemer kruhu vpísaného do pôdorysu šesťuholníka bol 550 cm.

Nárožia sakristie boli podľa všetkého armované kamennými kvádrami. V interiéri bola sakristia zaklenutá rebrovou klenbou, ktorej zvyšky sa našli pri spomínanom výskume. Išlo predovšetkým o osekané dolné časti rebier a konzol na severnej strane svätyne a sekundárne zamurovanú ďalšiu konzolu. Tvar konzol je štýlovo blízky rakúskej architektúre v 13. storočí a stretávame sa s ním aj v prípade spomínanej príbuznej stavby v Pásztó.

Šesťuholníková sakristia je u nás jedinečná, čo vyvoláva otázky o jej účele. Jednou z hypotéz je, že mohlo ísť o stavbu, ktorá slúžila nielen ako sakristia, ale aj ako kaplnka.

Zánik objektu datoval zápis v súpise fár z roku 1746, podľa ktorého sa sakristia zrútila pred šiestimi alebo siedmimi rokmi, teda v roku 1739 alebo 1740.

Centrálne stavby šesťuholníkového pôdorysu sú u nás v období stredovekú pomerne vzácne, takúto podobu má už len loď gotického karnera vo Zvolene.

GPS: 48.558329019, 21.25667274

Zdroje:
- Ďurišová, M. - Krcho, J.: Komplexný pamiatkový výskum reformovaného kostola v Seni. In: Monumentorum tutela 17. Pamiatkový úrad SR, Bratislava 2006, str. 63 - 76.
- Tajkov, P.: Sakrálna architektúra 11. - 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Košice 2012.
- Pomfyová, B. (zost.): Stredoveký kostol. Historické a funkčné premeny architektúry, 1. zväzok. FO ART & Ústav dejín umenia SAV, Bratislava 2015.

esteban