Hôrka-Ondrej

Už od poslednej štvrtiny 13. storočia stojí v Ondreji, časti obce Hôrka ranogotický Kostol sv. Ondreja. Neskoršie prestavby významným spôsobom potlačili jeho stredovekú podobu.

Kostol postavili na miernej vyvýšenine v obci po roku 1280 na základe povolenia od ostrihomského arcibiskupa Vladimíra, ktoré si vyžiadala skupina predstaviteľov nižšej šľachty. Do tej doby boli odkázaní na dochádzanie do Kostola sv. Ladislava v Spišskom Štvrtku. Nový chrám sa stal jeho fíliou a v krátkej dobe dal aj nové meno celej dedine. Toto povolenie sa v staršej literatúre vzťahuje na rotundu v Hôrke-Kišovciach, ktrej stredoveký pôvod sa však už spochybňuje.

Vzhľadom na slabšiu ekonomickú silu miestnej kopijníckej šľachty nový kostol vznikol zrejme svojpomocne a bez účasti majstrov zo stavebnej huty pri cistercitskom kláštore v Spišskom Štiavniku. Mal podľa všetkého klasickú dispozíciu jednoloďovej stavby s kvadratickým presbytériom a predstavanou západnou vežou.

V období reformácie rešiel na dlhšiu dobu chrám do rúk evanjelikov a katolíkom sa vrátil až koncom 17. storočia. V tejto dobe sa spomína ako stavba s dreveným stropom v lodi a murovanou klenbou v presbytériu. Súčasťou vybavenia boli okrem povodnej kamennej krstiteľnice aj tri podľa všetkého gotické oltáre. Vo vizitácii z roku 1732 sa jedinýkrát pri kostole spomína Kaplnka sv. Kríža.

V prvej tretine 19. storočia sa stav objektu výrazne zhoršil, čo viedlo veriacich k rozhodnutiu pristúpiť k rozsiahlej oprave. Tá sa uskutočnila v roku 1827, pričom došlo k zbúraniu pôvodného presbytéria a jeho nahradeniu väčšou svätyňou s polkruhovým pôdorysom. Z gotickej stavby sa zachovala spodná časť veže a zrejme aj väčšia časť múrov lode. Tá bola novo zaklenutá murovanou klenbou. Priestor kostola rozšírili aj bočné prístavby, miesto pre Boží hrob a tiež tribúna v západnej časti lode. Počas prestavby boli tiež zrušené staršie krypty.

V súčasnosti chrám slúži ako farský kostol miestnej farnosti. Zo stredovekej stavby sa okrem hrubej stavby veže a lode zachovala predovšetkým kamenná románskogotická krstiteľnica, ktorá pôvodne umiestnená pri stene či pilieri. Táto krstiteľnica je navyše nezvyčajná, keďže pochádza z čias, kedy kostol bol filiálkou Spišského Štvrtku a filiálky nemávali právo krstiť. Túto výnimku si miestna šľachta zrejme vyžiadala kvôli problémov, ktoré mali s krstením vo farskom kostole.

GPS: 49.019947361, 20.386115902

Zdroje:
- Endrödi, J.: Cirkevné pomery. In: Malovcová, B. a kol.: Hôrka. Minulosť a súčasnosť kopijníckych obcí. Obec Hôrka 2014, str. 235 - 253.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4115).
- http://www.dokostola.sk/kostol/412414-sv-ondreja
- http://obechorka.sk/historia-obce

esteban

Za pomoc a ochotu ďakujeme Jánovi Endrödimu.