Mikulčice-Valy - kostol č. 2 (ČR)

V rokoch 1954 až 1956 bol archeológom Josefom Poulíkom objavený a odkrytý prvý z mikulčických kostolov označený následne ako kostol č. 2.

Objav tejto stavby a hrobov v jej okolí odštartoval niekoľko desaťročí trvajúci plošný výskum hradiska, ktorý priniesol obrovské množstvo nálezov a poznatkov z obdobia Veľkej Moravy. Dovtedy bolo hradisko datované až do 11. storočia.

Kostolík postavili neďaleko západnej brány do areálu akropoly hradiska ako jednoloďovú stavbu s kvadratickou apsidou, ktorej interiér sa rekonštruuje do podoby polkruhu. Zo severnej strany sa k apside pripája prístavba cca štvorcového pôdorysu.

Datovanie tohto kostola ešte nie je ustálené, niektorí odborníci ho považujú za jeden z najstarších sakrálnych objektov na hradisku, ktorý mal vzniknúť už niekedy na začiatku 9. storočia.

J. Poulík identifikoval pri výskume dve stavebné fázy, na základe odlišnej podlahy. Staršiu fázu má predstavovať liata maltová podlaha, mladšiu podlaha tvorená plochými kameňmi na pieskovom podklade.

Výskum objavil pri kostolíku cca 200 hrobov, pričom v mnohých sa našli ostrohy i šperky v podobe gombíkov. V troch z nich sa našli aj meče.

Východne od kostolíka sa našli zvyšky staršieho muriva, ktoré J. Poulík označil za kostol č. 1. V súčasnosti prevažuje názor, že sa jeho existencia nedá na základe nálezov s isotou potvrdiť.

Kostol č. 2 je dnes ako jediný prezentovaný v interiéri, keďže nad ním bola postavená budova slúžiaca dnes ako vstupný bod prehliadky areálu. V expozíciách okolo odkrytých základov stavby sú predstavené formou modelov a informačných panelov všetky významné stavby objavené v areáli hradiska. Pre návštevníkov je pripravená aj videoprezentácia 3D modelov stavieb.

GPS: 48.804273704, 17.087516785

Zdroje:
- Poulík, J.: Mikulčice. Sídlo a pevnost knížat velkomoravských. Academia, Praha 1975
- Poláček, L.: Terénní výzkum v Mikulčicích. Mikulčice - průvodce, svazek 1. AÚ AV ČR, Brno 2006.
- www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice
- Mikulčické múzem na FB