Záboří nad Labem (ČR)

Kostol sv. Prokopa v Záboří nad Labem, dedinke neďaleko Kolína, predstavuje jedinečnú pamiatku románskeho staviteľstva u našich západných susedov. Jeho architektonický vývoj dodnes nie je celkom objasnený.

Stavba, pôvodne zasvätená Panne Márii, bola postavená na miernej vyvýšenine pri rieke Doubrava zrejme niekedy v 12. storočí. Išlo podľa všetkého o panský kostolík pri dnes už zaniknutom šľachtickom sídle.

Jedinečnosť stavby spočíva v jeho dispozícii, keď šlo pôvodne o objekt s trojlodím štvorcového pôdorysu, pričom po obvode lode bola umiestnená murovaná ochodza vytvárajúca akési druhé podlažie s otvoreným centrálnym priestorom, nad ktorým sa dvíhala nízka veža. Z východnej strany sa k trojlodiu pripájala polkruhová apsida.

Štvorcové trojlodie je zaklenuté na štyri stĺpy, z ktorých západná dvojica bola nahradená zrejme pri veľkom rozšírení kostola v 16. storočí. Vtedy z južnej strany pristavali novú širšiu loď a do jej južnej steny osadili jedinečný románsky ústupkový portál.

Zmenila sa tak dispozícia stavby, keď sa z pôvodnej románskej lode stalo presbytérium. Jeho trojloďovú koncepciu rešpektuje aj napojenie na novú loď v podobe troch víťazných oblúkov, pričom stredný je o niečo širší a vyšší ako bočné.

Počas 30-ročnej vojny kostol chátral a v roku 1639 ho navyše vypálili švédske vojská. To si vyžiadalo barokovú obnovu, pri ktorej bola opravená sčasti zbúraná veža a statika renesančnej lode zosilnená prístavbou slepých arkád. Pred polovicou 18. storočia došlo k zmene patrocínia na dnešné.

V rokoch 1850 - 51 došlo k zbúraniu zvyšnej časti románskej apsidy a na jej mieste vybudovali s použitím románskeho stavebného materiálu novú sakristiu.

V nasledujúcom období sa uskutočnili viaceré výskumy i ďalšie obnovy a opravy. V rokoch 2003 - 2005 bol reštaurovaný južný portál, pričom bol odkrytý dosiaľ neznámy, zamurovaný, pás archivolty.

Južný portál predstavuje hlavnú pýchu kostola a na území Česka nemá obdobu. Je ústupkového typu s dvoma vloženými štíhlimi stĺpikmi po stranách (predný na pravej strane je kópiou z roku 1898). Ich hlavice sú bohato zdobené (predné sú klasického korintského typu, zadné s akantovými listami).

Najozdobnejšia je archivolta portálu tvorená celkovo jedenástimi pásmi, na ktorým nájdeme reliéfy loveckých scén, ľudských postáv, domácich zvierat i rastlinných motívov. Časť z nich predstavuje kópie z roku 1898 vytvorené na základe zvyškov pôvodnej výzdoby.

Portál bol na súčasné miesto prenesený, nie je však jasné, či z iného miesta kostola alebo z úplne inej stavby. V staršej literatúre sa predpokladalo, že môže ísť o pôvodné osadenie v rámci unikátnej románskej predsiene kostola známej z francúzskych kláštorov. Podnetom k tejto hypotéze bol objav zamurovaných románskych prvkov v murive dnešnej lode. Novší výskum však preukázal druhotnosť ich použitia, čo však môže znamenať, že pôvodný románsky kostolík mohol byť oveľa ozdobnejší a honosnejší, než sa doteraz predpokoladalo.

V rámci poslednej obnovy bolo odkryté románske kvádrové murivo pôvodnej lode, viditeľný je dnes aj zamurovaný románsky portál v severnej stene lode, vedúci na spomínanú ochodzu zrejme zo šľachtického sídla. 

GPS: 50.023878091, 15.348495841

Zdroje:
- http://cestyapamatky.cz/kolinsko/zabori-nad-labem
- www.academia.edu/Zabori_nad_Labem_kostel_sv._Prokopa
- www.romarch.cz
- Merhautová, A. - Třeštík, D.: Románské umění v Čechách a na Moravě. Odeon, Praha 1983.
- Koutek, T.: Románské kostoly Čech. Nakladatelství Brána, Praha 2014.

esteban