Vlková-Horanské

Už v roku 1984 objavili archeológovia pri výskume zaniknutej stredovekej dediny v katastri obce Vlková pomocou geofyzikálneho merania zvyšky kostolíka. V roku 1998 ho odkryl archeológ František Javorský. 

Kostolík postavili ako súčasť stredovekej dediny, s názvom Pokoy (Pokaj), resp., podľa iných odborníkov, villa Marsilii, ktoré obe existovali už minimálne v 12. storočí a sú známe z dobových listín. K zániku osídlenia a následne aj sakrálnej stavby došlo zrejme v 15. - 16. storočí.

Najstarší kostolík, ktorý postavili najneskôr na začiatku 13. storočia, mal podobu jednoloďovej stavby s asi východnou polkruhovo ukončenou apsidou. Postavili ho vo vyvýšenej polohe nad dedinou. Jeho loď mala vnútorné rozmery 650 cm x 880 - 900 cm. Vstup do lode sa nachádzal na západnej strane a v priestore svätyne sa nachádzala murovaná kamenná menza.

Ešte v priebehu prvej polovice 13. storočia pristavali zo severnej strany sakristiu s vnútornými rozmermi 250 x 250 cm. Možno počas tatárskeho vprádu v rokoch 1241 - 42 bola východná časť kostola natoľko poškodená, že si to okolo polovice 13. storočia vyžiadalo postavenie nového kvadratického presbytéria a zväčšenej severnej sakristie. Pri tejto prestavbe bola zúčasne k západnému priečeliu lode pripojená veža. Túto prestavbu mohli realizovať majstri zo stavebnej huty cistercitského kláštora v Spišskom Štiavniku.

Ďalšie stavebné úpravy sa realizovali aj v priebehu 14. a 15. storočia. Išlo predovšetkým o postavenie novej sakristie (na pôvodnom pôdoryse) a severného múru presbytéria, pristavanie menšej kostnice k západnej strane sakristie a vymurovanie oltárnej menzy v juhovýchodnom rohu lode. Statiku severnej steny lode, od ktorej sa znižoval terén smerom k dedine, zlepšil jednoduchý oporný pilier.

Postupný zánik stavby naznačuje ohnisko v interiéri datované cca do 15. storočia, ktoré svedčí o tom, že v tomto období sa (minimálne istý čas) kostolík používal na obytné účely. Podľa všetkého v priebehu 16. - 17. storočia bol chrám rozobraný na stavebný materiál.

Pri výskume v roku 1998 bol odkrytý celý pôdorys kostolíka, vrátane ohradnému múru. Po výskume bol areál vyznačený valom zeminy, čo ho chráni pred poškodením pri obrábaní pôdy. V roku 2017 bol celý areál uprostred polí zarastený trávou a rozrušené murivo bolo viditeľné len na pár miestach. Lokalita je dobre rozoznateľná aj na Google mape.

GPS: 49.039212199, 20.414258886

Zdroje:
- Javorský, F.: Výskum kostola zaniknutej dediny na trase diaľnice vo Vlkovej. In: AVANS 1998, str. 106 - 108. Dostupné v elektronickej verzii - http://www.cevnad.sav.sk/aktivita_1_1/AVANS_v_roku_1998.pdf.
- Fecko, P. - Javorský, F.: Výskum zaniknutého kostola vo Vlkovej. In: Študijné zvesti AÚ SAV 56, 2014, str. 133 - 154. Dostupné v elektronickej verzii - https://www.academia.edu/10827780/V%C3%BDzkum_zaniknut%C3%A9ho_kostola_v....

esteban

Za pomoc a ochotu ďakujeme Jánovi Endrödimu.